Elevrådets vedtægter

1. Elevrådets formål
Elevrådet på TEC er elevernes repræsentation over for institutionen. Elevrådet arbejder for at styrke elevdemokratiet og varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen.

 

2. Valg til elevrådet
Til det fælles elevråd på TEC kan der vælges 1-2 repræsentanter for hver af følgende områder:

  • EUD, Lyngby
  • HTX, Lyngby
  • HTX, Ballerup
  • EUD, Ballerup
  • EUD, Gladsaxe
  • HTX, Frederiksberg
  • EUD, Frederiksberg
  • EUD, Hvidovre


Herudover kan vælges 1-2 repræsentanter for hvert af følgende tværgående områder:

  • EUX
  • Praktikcenter


Hvert af områderne kan herudover vælge 1-2 suppleanter, der kan deltage i elevrådsmøder uden stemmeret.
Valg af repræsentanter kan foregå på særligt indkaldte møder, eller på lokale elevfora. Når der er valgt repræsentanter og eventuelt suppleanter for et område, sendes en mail med oplysninger om
repræsentanterne til elevraad@tec.dk. Repræsentanter og suppleanter vælges for et år ad gangen.


Elever på EUD, EUX og fra Praktikcenteret bevarer deres valgret og valgbarhed under praktikperioder.


Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.


3. Elevmøder


a. Åbent elevforum
Der afholdes årligt i oktober et åbent elevforum, hvor alle elever indbydes. Herudover deltager TECs direktion og elevrådskoordinatoren. Elevrådet kan vælge at invitere yderligere deltagere.
Elevforum arrangeres af TECs ledelse i samarbejde med TECs elevråd. Tema for elevforum og dagsorden besluttes af TECs elevråd.
b. Årligt elevmøde
I forlængelse af elevforum afholdes det årlige elevmøde, hvor elevrådets regnskab behandles, og hvor der kan behandles ændringsforslag til elevrådets vedtægter, jf. del 4. Elevrådet kan beslutte at behandle yderligere dagsordenspunkter på mødet. Dagsorden udsendes senest fire uger inden
afholdelse af mødet.
Elevrådet kan med 2/3 flertal beslutte at indkalde til et ekstraordinært elevmøde, hvor ændringsforslag til elevrådets vedtægter kan behandles. Indkaldelse udsendes senest fire uger
inden afholdelse af mødet.
c. Lokale elevfora
Der afholdes årligt i marts åbne elevfora for de områder, der er nævnt i del 2. De lokale elevfora arrangeres af ledelsen af områderne i samarbejde med de lokale elevråd, jf. del 5, eller lokale
elevrådsrepræsentanter- og suppleanter.


4. Vedtægter


Alle elever kan stille forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget skal sendes til elevraad@tec.dk senest tre uger inden afholdelse af elevmøde. Elevrådskoordinatoren offentliggør alle forslag til
vedtægtsændringer senest to uger før afholdelse af elevmødet. Alle elever har stemmeret ved behandling af forslag til ændringer af vedtægterne.


5. Lokale elevråd


Jf. bekendtgørelsen om elevråd, kan der på TEC nedsættes lokale elevråd for de områder, der er
nævnt i del 2. De lokale elevråd fastsætter selv vedtægter og forretningsorden.


6. Deltagelse i TECs bestyrelse


Jf. bekendtgørelsen om elevråd udpeger elevrådet to medlemmer til TECs bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig.


7. Undervisningsmiljørepræsentanter


Elevrådet udpeger 1-2 undervisningsmiljørepræsentanter, der deltager i TECs sikkerheds- og sundhedsarbejde når der behandles forhold af betydning for elevers undervisningsmiljø, jf. loven om elevers undervisningsmiljø.


8. Udvalg


Elevrådet kan nedsætte underudvalg, der ivaretager opgaver inden for elevrådets formål.


9. Elevrådsmøder


Der afholdes fire ordinære elevrådsmøder i hhv. september, november, februar og april. TECs ledelse stiller lokaler til rådighed for møderne. Elevrådskoordinatoren deltager med taleret på møderne. Elevrådet kan beslutte at afholde yderligere møder. Der udsendes dagsorden for
møderne senest to uger inden mødets afholdelse. Forslag til behandling på mødet skal sendes til elevraad@tec.dk senest en uge inden mødet.
På elevrådsmøde i april behandles forslag til elevrådets budget for det kommende skoleår.


10. Regnskab og revision


På elevrådsmøde i september behandles regnskabet for sidst skoleår. Herefter foretages regnskabsmæssig revision af elevrådets regnskab af to regnskabskyndige personer, der er udpeget af elevrådet og institutionens leder i forening. Det reviderede regnskab behandles på det årlige elevmøde.


11. Elevrådskoordinatoren


TECs direktør udpeger en ansat, der fungerer som koordinator for TECs elevråd. Koordinatoren
understøtter elevrådets arbejde ved at bistå med hjælp til administrative opgaver, administration af
elevraad@tec.dk og deltager på de ordinære elevmøder.
Vedtaget på elevmøde 26. oktober 2016.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE