VVS og energi

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for VVS og energi.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

På Vvs-energiuddannelsens grundforløb og specialer finder du alt om det planlagte faglige indhold på vores læringsplatform Itslearning. Nederst på siden er der links til de enkelte forløb, hvor du kan læse nærmere om indholdet.

Teorien er bygget op, så der er en naturlig progression i uddannelsen. Emnerne bygger oven på den tidligere viden. Den praktiske del bygger på teorien. Alle skoleophold indeholder praktisk arbejde.

Vi tilbyder også lokale fag som studieteknik og CV-skrivning. Det giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.

Differentiering

Vi tilpasser opgaverne efter sværhedsgrad og selvstændighed ud fra dine forudsætninger. Formålet er, at du bliver motiveret til at lære og udvikle dine kompetencer bedst muligt.

Undervisningsdifferentiering hjælper dig med at nå kompetencemålene for uddannelsen og specialet. Det giver dig mulighed for at nå læringsmålene på forskellige måder, i forskelligt tempo og i forskellig grad.

Med pædagogisk IT skaber vi fleksible undervisningsmaterialer, der støtter differentieret undervisning og dine forskellige veje til at nå læringsmålene.

Helhedsorientering og tværfaglighed

På VVS-energiuddannelsen arbejder du projektorienteret gennem store dele af forløbet. Det afspejler virkeligheden i virksomheder. I starten lærer du VVS-fagets grundlæggende dele. Når grundlaget er på plads, går vi videre til mere helhedsorienterede projekter, hvor VVS-fagets mange mål kombineres med grundfagene.

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er kernekompetencer for dig som VVS’er. Du arbejder tværfagligt gennem hele uddannelsen. VVS-faget integreres med matematik, erhvervsinformatik og introduktion til arbejdsmarkedet, så fagene understøtter hinanden.

Dele af VVS-undervisningen foregår i matematik og naturfag, og omvendt bruges matematik og naturfag til at forstå og beregne VVS-arbejde. For eksempel understøtter varmetabsberegninger og matematik hinanden, ligesom arealberegninger og materialeforbrug gør.

Praksisrelateret

På både grundforløb og hovedforløb veksler undervisningen mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, samt individuelle og gruppeopgaver. Du bygger forskellige installationer, som understøttes af den teori, du lærer gennem hele uddannelsen.

Disse færdigheder skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag. Du kan se opgaver og forløb på vores læringsplatform Itslearning via links nederst på denne side.

Feedback og evaluering

Evalueringen på både grund- og hovedforløb sker gennem en løbende dialog mellem dig/din gruppe og din lærer.

Mundtlig feedback:

 • Feedup – Hvor er du på vej hen ift. målpindene? Dette sker i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feedback – Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette sker efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 • Feedforward – Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette sker også efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Skriftlig feedback:
På Grundforløb 2 og Hovedforløbene 1-4 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag på skoleperioden. På certifikatundervisningen sker dette ved eksaminationen. 

Evalueringerne indeholder følgende punkter:

 • Motivation
 • Fravær
 • Fagligt teoretisk niveau
 • Fagligt praktisk niveau
 • Selvstændighed
 • Omstillingsparathed
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søger du praktikplads?)
 • Specielle tiltag

Bedømmelseskriterier og mål er beskrevet for hver opgave på vores læringsplatform Itslearning og danner grundlaget for din feedback (se links til forløb nederst på siden). Der vil løbende være skriftlige tests, som giver dig og din kontaktlærer mulighed for at følge din progression i uddannelsen.

Elev til elev feedback:
Du og dine klassekammerater fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved at indtage forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.

Mål for undervisningen

Grundforløbets 2. del (GF 2)
Alle elever på vvs-energiuddannelsen skal gennemføre et 20-ugers grundforløb. GF 2 er målrettet VVS-energiuddannelsen, og målet er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

VVS-installationstekniker
Som VVS-installationstekniker arbejder du med bygningsinstallationer og spiller en afgørende rolle, når bygninger opføres eller renoveres. Du lærer at installere vand og varme, badeværelser og sanitet, samt den nyeste velfærdsteknologi og styring i hele bygningen.

Du skal også kunne vedligeholde og optimere driften af alle installationer. Det betyder, at du f.eks. lærer at lave korrekte samlinger på rør og bukke dem for at skabe en holdbar og energioptimal løsning for kunden.

VVS-energispecialist
Som VVS-energispecialist skal du kunne udføre almindelige bygningsinstallationer og være ekspert i energioptimering. Du lærer at analysere energiforbruget på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og installere energibesparende løsninger.

Du skal arbejde med nye energiformer og vedvarende energi som VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel. Desuden lærer du at dimensionere og indregulere disse løsninger. Teknologisk opdatering er også vigtig, så du bliver fortrolig med velfærdsteknologi og internetbaserede løsninger.

Blikkenslager og VVS
Som blikkenslager og VVS-uddannet arbejder du med pladearbejde i materialer som kobber, zink, skifer eller aluminium på tårne, tage og facader. Du lærer også at restaurere tag- og facade på slotte og herregårde samt historiske bygninger.

Desuden arbejder du med nye materialer og teknologier som energiproducerende tag- og facadeelementer. Du får også en grundlæggende viden om vand- og varmeinstallationer, så du kan udføre mindre VVS-opgaver.
(Ventilationstekniker udbydes ikke på TEC)

Bedømmelse

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). På VVS-energiuddannelsen bliver du løbende og afslutningsvis bedømt på hver skoleperiode. 

Bedømmelsen afhænger af faget og kan være:

 •  Bestået/ikke bestået
 • Delkarakter (for fag der strækker sig over flere skoleperioder) eller standpunktskarakter som afsluttende karakter

På TEC bruger vi 7-trinsskalaen til at give karakterer. Du kan se, hvordan bedømmelsen foregår i undervisningsforløbene
(se links til vores læringsplatform Itslearning nederst på denne side).

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE