VVS og energi - EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for VVS og energi - EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

VVS-energiuddannelsen er skabt til at udfordre alle elever – uanset lyst og evner. Uddannelsen er en vekslende uddannelse, hvor du skifter mellem praktik i virksomheden og undervisning på erhvervsskolen.

Uddannelsen består af grundforløb og hovedforløb. Allerede på Grundforløb 2 kommer du som ny elev tæt på de arbejdsopgaver, der venter i virksomhederne. Du bliver hurtigt kvalificeret til at deltage i arbejdet i virksomheden og fortsætte med den praktiske del af oplæringen.

Forud for Grundforløb 2 EUX VVS har du gennemført og bestået tre grundfag på C-niveau, som tages på EUX Grundforløb 1. Hvis du vil optages direkte på Grundforløb 2 EUX VVS uden at have gennemført EUX Grundforløb 1, skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niveau - bestået
 • Samfundsfag C-niveau - gennemført
 • Engelsk C-niveau - bestået

På Grundforløb 2 er teorien bygget op, så der er en naturlig progression i uddannelsen. Emnerne bygger oven på den tidligere viden, og den praktiske del bygger på den gennemgåede teori.

Alle skoleophold indeholder praktisk arbejde. Derudover supplerer vi med lokale fag som studieteknik og CV-skrivning, der giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.

Grundforløb 2 varer 20 uger – se forløbet og dets indhold i læringsplatformen itslearning under den detaljerede LUP (nederst på hjemmesiden).

På grundforløbet arbejder du med følgende fag:

 • VVS-faget: En bred introduktion til teori og praksis.
 • Førstehjælp/brand og gnistproducerende værktøj: Livsvigtige færdigheder.
 • Stillads: Sikkerhed og opstilling.
 • AT sikkerhedskursus til svejsning, §17: Fokus på sikkerhed ved svejsning.

Grundfag på Grundforløb 2
På Grundforløb 2 gennemfører du følgende grundfag sideløbende med de grundlæggende VVS-fag:

 • Matematik C-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Teknologi C-niveau

Specialisering og hovedforløb
Når du har gennemført Grundforløb 2, specialiserer du dig som VVS-energispecialist. Grundforløb 2 varer 20 uger – se forløbet og dets indhold i Den store Grønne Bog.

Hovedforløb 1-3
Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. I disse perioder modtager du undervisning i både VVS-fag og gymnasiale fag (x-fag) på B- og A-niveau, som en del af EUX-fagpakken.

En EUX VVS’er har følgende x-fag på gymnasiale niveauer:

 • A-niveau: Du vælger mellem engelsk og matematik.

Uddannelsens længde:

 • EUX: 5 år inklusive grundforløbene.
 • EUD: 4,5 år.

VVS-energispecialist
Som VVS-energispecialist kan du udføre almindelige bygningsinstallationer og er ekspert i energioptimering. Du kan analysere energiforbrug på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og installere energibesparende løsninger.
Arbejde med nye energiformer.

Du arbejder med nye energiformer og vedvarende grøn energi som VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel. Du kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger og er teknologisk opdateret om fx velfærdsteknologi og internetbaserede løsninger.

Certifikater
Det er et krav, at du opnår følgende certifikater:

 • Kølecertifikat kategori II: Viden om håndtering af kølemidler i fx varmepumper og køleanlæg.
 • Fjernvarmecertifikat: Viden om energioptimering og valg af ventiler til fjernvarmeanlæg.
  Derudover kan du opnå:
 • A-certifikat i gas: Arbejde på gasinstallationer efter gældende lovgivning.
 • Plastcertifikat-RØR og USME.

Certifikaterne bliver censureret ved prøverne.

Differentiering

Vi tilpasser opgaverne i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. Formålet med differentiering er at motivere dig til at lære og udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering sikrer, at du kan opnå kompetencerne, der er målene for din uddannelse og specialisering.

Differentiering betyder, at du kan nå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med pædagogisk IT udvikler vi mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine individuelle veje til læringsmålene.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Store dele af VVS-energiuddannelsen er projektorienteret for at spejle virkeligheden i virksomhederne. Vi starter med de grundlæggende dele af VVS-faget og bevæger os hurtigt videre til mere helhedsorienterede projekter. Her kombineres VVS-fagets mange mål med grundfagene.

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en kernekompetence for VVS-folk. Vi arbejder tværfagligt med VVS-faget i matematik, erhvervsinformatik og introduktion til arbejdsmarkedet. Disse fag understøtter hinanden gennem hele uddannelsen. For eksempel bruges matematik og naturfag konstant til at forstå og beregne VVS-arbejde, som i varmetabsberegninger og materialeforbrug.

Når det er meningsfuldt, skaber vi samspil mellem uddannelsesspecifikke og gymnasiefaglige elementer. Dette er særligt udtalt i uddannelsens erhvervsområde og erhvervsområdeprojekt.

Særligt om EO og EOP
På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bruge viden og teori fra x-fagene sammen med praksis i de VVS-tekniske moduler. Hvert hovedforløb har et erhvervsområdeforløb (EO1-3), hvor du med stigende selvstændighed opstiller problemformuleringer og vælger metoder til at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af skolen fastsatte fagkombinationer. På Hovedforløb 1 kombineres erhvervsspecifikke fag med Dansk A inden for temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På Hovedforløb 2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På Hovedforløb 3 kombineres der med Teknikfaget.

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet er en større, selvstændig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Det ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt.

Praksisrelateret

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Du opbygger forskellige installationer, som understøttes af den teori, du lærer igennem hele uddannelsen. Disse færdigheder skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag.


EUX-uddannelsen er teori i praksis. Derfor fokuserer vi på, hvordan den teoretiske viden, den praktiske læring og erfaringerne fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig nu og i fremtiden. I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst. Faget indeholder også et praktisk element, hvor du kan udmønte det teoretiske og metodiske stof i fysiske produkter og prototyper.

Feedback og evaluering

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på EUX-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:

 • At kunne opsøge ny viden og søge information
 • At være vedholdende i tilegnelsen af faglig viden
 • At kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse
 • At kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter
 • At kunne formidle faglig viden mundtligt og skriftligt
 • At kunne inddrage viden fra forskellige fag
 • At kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige påvirker hinanden og løfter hinanden.

Evaluering
Evalueringen på både grund- og hovedforløb sker gennem feedback og dialog mellem dig, din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet.

Mundtlig feedback:

 • Feedup: Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette sker i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feedback: Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette sker efter afsluttet opgaveløsning, både teoretisk og praktisk.

 • Feedforward: Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus er på, hvad du skal forbedre næste gang. Dette sker efter afsluttet opgaveløsning, både teoretisk og praktisk.


Skriftlig feedback:
På Grundforløb 2 og Hovedforløbene 1-4 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag i skoleperioden. Ved certifikatundervisning modtager du evaluering ved eksaminationen.

Evalueringerne indeholder følgende punkter:

 • Motivation
 • Fravær
 • Fagligt teoretisk niveau
 • Fagligt praktisk niveau
 • Selvstændighed
 • Omstillingsparathed
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søger du praktikplads?)
 • Specielle tiltag

Bedømmelseskriterier og mål er beskrevet for hver opgave i itslearning og er udgangspunktet for din feedback. Der vil være løbende skriftlige tests, som hele tiden giver dig eller din kontaktlærer mulighed for at følge din progression i uddannelsen.

Elev til elev feedback
Du og dine holdkammerater fremlægger løsninger i form af tests, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved at indtage forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.

Mål for undervisningen

Særligt om EUX
EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, der åbner dørene til en række videregående uddannelser som maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne og universiteterne. Målet med EUX-uddannelsen er at give dig de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, så du kan fortsætte med studier på højere niveau. Uddannelsen har også en almendannende opgave. Den former faglærte, som kan bidrage til deres fags udvikling og reflektere over deres erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.

Grundforløb 2 (GF 2)
Alle elever på VVS-energiuddannelsen skal gennemføre et grundforløb på 20 uger. Grundforløb 2 er specifikt målrettet VVS-energiuddannelsen. Målet med undervisningen er at give dig de faglige kompetencer, der kræves for at fortsætte i hovedforløbet.

VVS-energispecialist
Som VVS-energispecialist kan du udføre almindelige bygningsinstallationer og er ekspert i energioptimering. Du kan analysere det nødvendige energiforbrug på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og sammensætte og installere komplette energibesparende løsninger.

Du arbejder med nye energiformer og vedvarende grøn energi som VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel. Du kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger og er teknologisk opdateret om fx velfærdsteknologi. Du kender også mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske løsninger.

Bedømmelse

På VVS-energiuddannelsen bliver du løbende bedømt samt afslutningsvis på hver skoleperiode, afhængigt af faget. 

Bedømmelserne kan være:

 • Bestået/ikke bestået
 • Delkarakter (hvis faget strækker sig over flere skoleperioder) eller standpunktskarakter som afsluttende karakter

På TEC bruger vi 7-trinsskalaen til at give karakterer. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af Undervisningsministeriet, samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på C-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer udtrækkes blandt hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE