Smed - EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Smed EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.


 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.
Vi vil her beskrive den erhvervsfaglige studentereksamen som smed, også kaldet EUX smed. EUX smed kan tages med specialerne rustfast smed og klejnsmed. Specialet vælges efter endt Grundforløb 2 (GF2).

Forud for GF2 EUX smed har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau, som tages på EUX GF1.

For at blive optaget på GF2 EUX smed uden først at gå på GF1, skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niveau - bestået
 • Samfundsfag C-niveau - gennemført
 • Engelsk C-niveau - bestået

Særligt om det smedefaglige:
Uanset speciale er bæredygtighed et integreret element i uddannelsens teoretiske og praktiske smedetekniske emner.

Grundforløb 2
I undervisningen på grundforløbet arbejder du med smedetekniske emner, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet samt praksisrelateret teoristof som valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.

Endvidere skal du bestå følgende grundfag:

 • Matematik C-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Teknologi C-niveau

Grundforløbet omfatter også følgende fire certifikatfag:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring
 • Varmt arbejde

Hovedforløb 1-3
Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder: H1-H3. På de tre hovedforløb modtager du undervisning i både de smedetekniske fag og moduler, som beskrevet nedenfor, samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A-niveau, som ligger i eux-fagpakken.


 
Uddannelseslængde
5 år med grundforløbene (4,5 EUD). På A-niveau vælges der mellem engelsk og matematik.
Smedeteknisk undervisning på hovedforløb 1-3

Den smedetekniske undervisning på hovedforløb 1-3 er planlagt omkring følgende moduler:

Det selvvalgte projekt:
Du skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave.

Obligatorisk værkstedsopgave: 
Her arbejder du med en obligatorisk opgave ud fra et udleveret tegningssæt.
CNC-styrede maskiner indgår i opgaveløsningen.

Materialeforståelse og svejsning: 
Du arbejder med forskellige materialer og kan udvælge egnede materialer til de givne fremstillingsopgaver. Du udfører svejseopgaver med forskellige svejsemetoder.

Geometri, tegningsforståelse og dokumentation: 
Du arbejder med tegningsforståelse, geometri, CAD-konstruktioner og pladeudfoldning. Du lærer at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og at fremstille tegningsdokumentation til CNC-bearbejdning.

Differentiering

I undervisningen på både grundforløbet og hovedforløbet tages der udgangspunkt i dine forudsætninger.

Særligt om det smedefaglige
Samtlige smedefaglige projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger, hvilket åbner op for en høj grad af differentiering.

Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning. På hovedforløb 1-3 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på, i dialog med din faglærer.

Helhedsorientering og tværfaglighed

I det omfang det giver mening, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige. Dette er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.

Særligt om EO og EOP
På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de smedetekniske moduler. Hvert hovedforløb har derfor Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På H1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På H2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På H3 kombineres der med Teknikfaget.

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig, større, skriftlig og tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt.

Særligt om det smedefaglige
Smededelen på hovedforløbsmodulerne og Grundforløb 2 er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i smedeteknik 1-4 samt de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder.

Både den obligatoriske opgave og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus på eksempelvis bæredygtighed, innovation, tegning, arbejdsmiljø og smedefaglige metoder.

Praksisrelateret

Uddannelsen er praksisorienteret.
Fokus er på, hvordan teoretisk viden, praktisk læring og erfaringer fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig nu og kan imødekomme fremtidige behov i branchen.

I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst. Faget indeholder også et praktisk element, hvor du kan omsætte det teoretiske og metodiske stof til fysiske produkter og prototyper.

Særligt om det smedefaglige
Teoriundervisning sigter mod anvendelse i praksis. Undervisningen på Grundforløb 2 og Hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.

Feedback og evaluering

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på EUX-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:

 • At kunne opsøge ny viden og søge information
 • At være vedholdende i tilegnelsen af faglig viden
 • At kunne anvende IT i faglige sammenhænge til formidling og analyse
 • At kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter
 • At kunne formidle faglig viden mundtligt og skriftligt
 • At kunne inddrage viden fra forskellige fag
 • At kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler

Særligt om det smedefaglige

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:

 • Feed-up:
  Hvad er målene? 

 • Feedback:
  Hvor står du i forhold til målene? 

 • Feed-forward:
  Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? 

Evaluering af undervisningen
På Hovedforløb 1-4 gennemføres der en evaluering af undervisningen. Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen.

Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres.

Målene med evalueringen er:

 • At øge din trivsel
 • At skabe dialog mellem dig og din faglærer om indhold og form i undervisningen
 • At sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring
Mål for undervisningen

Særligt om EUX
EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som giver adgang til en række videregående uddannelser som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, der giver dig adgang til videre studier. Uddannelsen har også en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til udviklingen inden for deres fag og reflektere over deres erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.

Særligt om det smedefaglige

Grundforløb 2
Målet for undervisningen i smedetekniske emner er at fokusere på forskellige discipliner såsom svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet. Desuden dækker undervisningen praksisrelateret teoristof som valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.

Smedeuddannelsens Hovedforløb 1 – ”Alle tiders smed”
Hovedforløb 1 er det første skoleophold i hovedforløbet og fokuserer på de grundlæggende kompetencer, som er fælles for alle specialerne i smedeuddannelsen samt bygningsstål/EN1090. Derudover er der fokus på innovation under det selvvalgte projekt.

Smedeuddannelsens Hovedforløb 2 – ”Den teknologiske smed”
Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og fokuserer på pladebearbejdning og CNC-teknologi, herunder automatiseret svejsning samt innovation og CNC-produktion under det selvvalgte projekt. På hovedforløb 2 arbejder de rustfri smede med opgaver i rustfrit stål.

Smedeuddannelsens Hovedforløb 3 – ”Smeden som specialist”
Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og fokuserer på kompetencerne som specialist inden for uddannelsens forskellige specialer samt innovation under det selvvalgte projekt.

Smedeuddannelsens Hovedforløb 4 – ”Smeden til svendeprøve”
Hovedforløb 4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og fokuserer på kompetencerne i uddannelsens forskellige specialer. Svendeprøven består af et selvvalgt projekt, som løses individuelt. Projektet omfatter både en skriftlig del (teknisk dokumentation) og en praktisk del.Derudover indgår der en obligatorisk fremstillingsopgave, som ligeledes løses individuelt.

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.

 

Bedømmelse

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af Undervisningsministeriet, samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på C-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen.

Særligt om det smedefaglige
Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.

Grundforløbet
På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ikke bestået.

Hovedforløbene
På hovedforløbene bliver du bedømt i fagene Smedeteknik 1–4. Du afslutter dit hovedforløb med det selvvalgte projekt, der danner grundlag for den afsluttende karakter.

Svendeprøven
Svendeprøven består af en lodtrækningsopgave, du udfører på værkstedet, samt et selvvalgt projekt, hvor du selv laver arbejdstegninger og udfører dit projekt på værkstedet. Svendeprøven varer 5 uger. I den afsluttende uge bliver dine opgaveløsninger bedømt af 2 skuemestre samt din lærer, som du har haft på svendeprøven.

Der henvises i øvrigt til TEC’s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE