Serviceassistent

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Serviceassistent.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor vi har uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.
Både på grundforløbet og hovedforløbene deltager du i undervisning, der skifter mellem teori og praktiske øvelser og opgaver. 

Læringsaktiviteterne består af læreroplæg og opgaveløsning. Du skal arbejde med praktiske øvelser, og det forventes, at du tager ansvar for din egen læring samt kan arbejde både selvstændigt og i grupper.

Grundforløbet
På grundforløbet udfører du serviceopgaver i teams. Formålet er at styrke dine samarbejdsevner og dine personlige og faglige kompetencer til at uddelegere og løse opgaver i fællesskab.

Du skal også gennemføre og bestå følgende grundfag:
•    Naturfag på F-niveau
•    Dansk på E-niveau

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres:
•    Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
•    Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløbet
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 arbejder du med praktiske opgaver i grupper. Du styrker dine kompetencer inden for kollegialt samarbejde, sparring og kommunikation. Du øver dig i at planlægge og uddelegere opgaver.

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 inkluderer dine samarbejdsevner arbejdsrelaterede cases, som løses i grupper. Du fordyber dig i de forskellige arbejdsprocesser på arbejdspladserne, lærer at anvende din tværfaglige erfaring og får indsigt i dine egne faglige grænser.

Differentiering

Differentiering betyder, at dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer dig på forskellige måder, der passer til dig. Undervisningen varieres efter dine kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. 

Metoder, der anvendes til differentiering, kan bl.a. være:
•    At du får varierende tid til opgaveløsning
•    At du får forskellige opgavemængder og opgavetyper
•    At du skal løse opgaver med forskellige arbejdsmetoder og hjælpemidler
•    At du får forskellige muligheder for vejledning, så du får den hjælp, du har behov for

Grundforløbet
På grundforløbet fokuseres der på dannelse. Dannelse dækker både de processer, du indgår i, når du tilegner dig viden, holdninger og kunnen, samt dine resultater af disse processer. Der differentieres efter, hvor du er fagligt og personligt, og undervisningen tilpasses din udvikling.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 lægges der vægt på din faglige og personlige udvikling. Differentieringen tilrettelægges, så der undervises på flere niveauer, og din lærer tager udgangspunkt i dit faglige og personlige niveau.

Du trænes i at lave selvstændige vurderinger og beslutninger baseret på den faglige viden, som gradvist bygges op under begge hovedforløb. Derudover forberedes du også til din prøve.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 er der fokus på projektorienteret undervisning med fordybelse i forskellige fagtemaer. Differentieringen tilrettelægges således, at der undervises på flere niveauer, og din lærer tager udgangspunkt i dit faglige og personlige niveau.

Der differentieres både individuelt og i grupperelaterede opgaver. Metodisk anvendes differentiering vha. vejledning, coaching og supplerende opgaver.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Undervisningen er planlagt, så dine joberfaringer inddrages aktivt, og dine potentialer udfoldes mest muligt. Det er vigtigt, at undervisningen afspejler de virkelige forhold i branchen.

Du kommer også på ekskursioner (f.eks. Arbejdermuseet, rensningsanlæg m.m.), der viser virkeligheden på arbejdspladser og giver dig mulighed for at afprøve metoder i praksis. Du får også chancen for at deltage i praktikperioder, hvor du kan anvende og teste den nye viden, du opnår på uddannelsen.

Grundforløbet
Grundforløbets helhedsorientering er en del af dannelsesprocessen, hvor der lægges vægt på at gøre dig klar til både uddannelse og arbejdsmarkedet. Du træner dine samarbejdsevner, lærer at tage ansvar og styrker dine kommunikationskompetencer.
I din dannelsesproces er din trivsel vigtig for dine lærere. Du vil blive mødt med anerkendelse, rummelighed og støtte, og de vil arbejde med dine personlige og faglige målsætninger for at styrke din trivsel.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 er undervisningen tilrettelagt, så læringsmål og indhold understøtter praksisnær undervisning. Fagene er lagt strategisk, så der gradvist opbygges faglig viden.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 indeholder undervisningen praktiske opgaver og øvelser, kombineret med gradvis opbygning af faglig viden. Dette forbereder dig til den afsluttende skriftlige eksamensopgave. Du kommer også på ekskursioner for at få indblik i virksomheder, der afspejler dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Praksisrelateret

De praktiske opgaver ligner en normal arbejdsdag eller typiske arbejdsopgaver. Derudover inddrages praksisnære cases og eksempler fra dit eget arbejde.

Du bliver klædt på til at tage aktivt stilling til din egen daglige praksis og kan bruge dine nye kompetencer til at forbedre kvaliteten på din egen arbejdsplads. Desuden bliver du også forberedt til nye arbejdsfunktioner, skoleforløb og jobmuligheder.

Undervisningen fokuserer på, at din læreproces inddrages i en eksperimenterende og reflekterende praksis, hvor du:
•    Opøver en generel metodisk tilgang til at lære nye arbejdsmetoder. Du lærer at skabe faglig dokumentation og anvende faglig kommunikation.
•    Lærer at planlægge en arbejdsproces, hvor du kan vælge det rette materiale, det rigtige udstyr og den bedste metode i en konkret sammenhæng.

Grundforløbet
På grundforløbet arbejdes der med faglige forsøg, soft skills-øvelser og serviceopgaver.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 arbejdes der med problemløsning af praksisnære opgaver i forhold til fagene.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 arbejdes der med praktiske cases, øvelser, rollespil og madlavning.

Feedback og evaluering

Du modtager løbende feedback og feedforward, der sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes mål og undervisningens konkrete indhold. Feedback prioriteres i undervisningen, så du også opnår kompetencer til at give andre feedback.

Evalueringen vil ske i form af:

 • Feedback: Hvor er du i din læringsproces i forhold til fagets mål? Dette gøres efter hver opgaveløsning, både i teori og med praktiske opgaver.

 • Feedforward: Hvad er det næste skridt mod fagets mål? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres også efter hver opgaveløsning, både i teori og med praktiske opgaver.

Grundforløbet
På grundforløbet gives der feedback og feedforward på mundtlige fremlæggelser, gruppearbejde, opgaveløsninger, samarbejde og udførelse af serviceopgaver.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 gives der løbende feedback og feedforward på din faglige udvikling. På Hovedforløb 1 inviteres din arbejdsleder med til din midtvejssamtale, hvor der er fokus på din faglige udvikling.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 afholdes individuelle samtaler, hvor du får feedback og feedforward på din udvikling i forhold til målene.

Mål for undervisningen

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.

Grundforløbet
Ud over de generelle kompetencemål prioriteres der på grundforløbet udvikling af kompetencer inden for samarbejde, kommunikation og ansvarlighed. Efter du har gennemført og bestået grundforløbet, opnår du kompetencemålene til at videreuddanne dig til rengøringstekniker.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På hovedforløb 1 og hovedforløb 2 prioriteres udviklingen af din kompetence inden for selvstændighed, så du føler dig fagligt klædt på til selvstændigt at kunne vurdere, planlægge og udføre rengøringsopgaver m.m. Efter du har gennemført og bestået begge hovedforløb, opnår du kompetencemålene til at videreuddanne dig til serviceassistent.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På hovedforløb 3 og hovedforløb 4 er der fokus på at styrke dine kompetencer inden for service igennem begge specialer. Efter du har gennemført og bestået begge hovedforløb, bliver du uddannet serviceassistent.

Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, der fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker dit standpunkt i forhold til målene for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. 

Der gives karakter i alle fag, og du skal opnå mindst 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning meddeles din standpunktskarakter. Hvis et fag ikke er afsluttet ved skoleperiodens afslutning, får du en vurdering, som kan være en delkarakter.

Grundforløbet
På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt grundfagene. Grundforløbet afsluttes med bedømmelse ved to forskellige prøver: grundforløbsprøve og grundfagsprøve.

 • Grundforløbsprøven: 
  Består af en praktisk opgave og en mundtlig eksamination. Opgaven er en praktisk rengøringsopgave, som udføres for din lærer og en ekstern censor. Den mundtlige eksamination består i, at du redegør for din valgte løsning af den praktiske opgave. Prøvetiden er i alt 30 minutter inkl. votering.

 • Grundfagsprøven:
  Udtrækkes ved lodtrækning, hvor du enten skal til en mundtlig prøve i dansk eller naturfag.

Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2
På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 får du standpunktskarakterer for alle fag samt en eksamenskarakter på Hovedforløb 2. Prøven på Hovedforløb 2 består af en praktisk opgave, hvor elementer af alle fag kan være inkluderet, samt en mundtlig eksamination.

Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4
På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 får du en standpunktskarakter samt en eksamenskarakter på Hovedforløb 4. Prøven på Hovedforløb 4 består af en skriftlig opgave, som du skal forsvare ved en mundtlig eksamination.

Til den mundtlige eksamination trækkes der lod om en praktisk opgave. Der er afsat 45 minutter til din eksamination (inkl. votering).
Der henvises i øvrigt til TEC’s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE