Personvognsmekaniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Personvognsmekaniker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne på TEC’s læringsplatform itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden).

På både grundforløbet og hovedforløbet vil du modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, f.eks. et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet. På hovedforløbet vil undervisningens indhold være fordelt med ca. 1/3 del teoriundervisning, som kan foregå både i undervisningslokaler og på værkstedet, og de sidste 2/3 dele vil være praktisk arbejde i værkstedet, som understøtter teoriundervisningen.

Differentiering

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer og læringsstil. Dette betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige former for afleveringer, såsom praktisk udførelse, video eller lignende.

På hovedforløbet differentieres på samme måde som grundforløbet. Vi differentierer i opgavernes sværhedsgrad samt selvstændigheden i opgaveløsningen på værkstedet på en måde, som understøtter elevens vej mod fagets mål. Differentiering giver dermed den enkelte elev mulighed for at opnå fagets mål i forskellige sværhedsgrader og tempi.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Fagområderne på personvognsmekanikeruddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der undervises tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. På grundforløbet vil der blive undervist tværfagligt i grundfagene, fx fysik og matematik. Ved beregninger i Ohms lov anvendes matematik, og fysik repræsenteres fx ved momentspænding.

På både grundforløb og hovedforløb vil gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver fylde en stor del af uddannelsen. Det er vigtigt at træne i at kunne samarbejde med andre på arbejdspladsen, og dette er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen.

På hovedforløbet anvendes værkstedslitteratur på både dansk, engelsk, svensk og tysk. På vores diagnosetestere anvendes både dansk og engelsk. Opgaveløsningen i værkstedet understøtter desuden fag som autofysik og matematiske udregninger såsom gearudvekslinger og motorberegninger.

Praksisrelateret

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder indrettet som et normalt personvognsværksted. Opgaverne er udformet på en sådan måde, at de ligner normale hverdagsopgaver eller opgaver, der typisk forekommer på et rigtigt værksted.

Vores udstyr er up-to-date, og vi bruger de samme mærker som i branchen. På værkstedet vil du arbejde med de samme diagnosetestere, emissionstestere, 3D-styretøjsudmålingsapparater samt scopes, som anvendes i praksis i virksomheden.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med, samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.

På hovedforløbet vil evalueringen foregå som en løbende dialog mellem dig, din gruppe og underviseren i værkstedet gennem hele skoleforløbet. Alle opgaver i værkstedet afsluttes med en skriftlig aflevering om din/jeres opgaveløsning samt en elektronisk teoriprøve ved afslutningen af hvert fag. Feedback efter hvert fag hjælper dig til at se, hvor du er nu i forhold til at opnå fagets mål, og feedforward hjælper dig til at tage det næste skridt mod målene.

Mål for undervisningen

Målene for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på.

Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se vægtningen af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden.

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback på følgende måde:

 1. Feed Up - Hvor er du på vej hen jf. målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 2. Feed Back - Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 3. Feed Forward - Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.
Bedømmelse

På grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen.

Grundforløbet
Ved afslutningen af grundforløbet gives der en samlet standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som personvognsmekaniker. Derudover skal du til eksamen i et af følgende fag: fysik eller matematik.

I de fag, du ikke kommer til eksamen i, gives der en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).
Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Hovedforløbet
På hovedforløbet bedømmes du også efter 7-trinsskalaen. Ved afslutningen af hvert fag bedømmes du i forhold til din opnåelse af fagets målpinde. Bedømmelsen tager udgangspunkt i dine præstationer på værkstedet, din afleverede opgave samt din afsluttende teoriprøve. Bedømmelsen sker enten individuelt eller gruppevis under en samtale med din underviser.

Hvis du er ansat som personvognsmontør, skal du ved afslutningen af 3. skoleperiode på trin 1 af din uddannelse afslutte skoleperioden med en praktisk montørprøve på værkstedet. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen og foretages af din underviser samt en ekstern censor.
De fagspecifikke beskrivelser af bedømmelser og bedømmelseskriterier finder du under de enkelte fag på læringsplatformen itslearning. Se links nederst på denne side.

Svendeprøve
Din 7. og sidste skoleperiode afsluttes med din svendeprøve. Opgaven, du skal løse på værkstedet, bestemmes ved lodtrækning. Prøven løber over 2 dage. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen og foretages efter endt prøve af din underviser samt 2 eksterne skuemestre fra branchen.
De mere fagspecifikke beskrivelser af bedømmelser og bedømmelseskriterier finder du under de enkelte fag på læringsplatformen itslearning. Se links nederst på denne side.

Overgangsordning

I forbindelse med skiftet fra uddannelsesversion 92-3 til 92-4 pr. 1/8-2022 konverteres alle elever på den nuværende uddannelsesversion 92-3 til version 92-4.

For elever, der er påbegyndt version 3 trin 1 på hovedforløbet vil konverteringen ske fra starten på trin 2.

For elever, som starter på hovedforløbet pr. 1/8-2022 vil konverteringen ske ved starten af hovedforløbet.

Ved skiftet i uddannelsesversionen er der foretaget følgende ændringer i uddannelsen:

 • Faget 8866, kontrol og reparation af motorer udgår og erstattes af et nyt motorfag på trin 1.

 • Elever påbegyndt uddannelsens version 3, som skifter version ved trin 2, vil de mål fra det manglende fag vil blive lagt til deres motorfag 8854 på trin 1.

 • Elever på den tidligere ordning version 92-2 vil ikke blive påvirket af versionsskiftet.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE