Personvognsmekaniker - EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Personvognsmekaniker EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.


 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne på TEC’s læringsplatform itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de specifikke LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden).

På både grundforløbet og hovedforløbet vil du modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer såsom videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, f.eks. et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet.

På hovedforløbet vil undervisningens indhold være fordelt med ca. 1/3 del teoriundervisning, som kan foregå både i undervisningslokaler og på værkstedet, og de sidste 2/3 dele vil være praktisk arbejde i værkstedet, som understøtter teoriundervisningen.

Forud for Grundforløb 2 EUX Personvognsmekaniker har du gennemført og bestået tre grundfag på C-niveau, som tages på EUX Grundforløb 1.

For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX uden først at gå på EUX Grundforløb 1, skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niv. - bestået
 • Samfundsfag C-niv. - gennemført
 • Engelsk C-niv. - bestået

Under Grundforløb 2 EUX Personvognsmekaniker gennemføres følgende grundfag sideløbende med de erhvervsspecifikke fag:

 • Matematik C-niv.
 • Fysik C-niv.
 • Teknologi C-niv.

Hovedforløb 1-3
Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. På de tre hovedforløbsperioder modtages undervisning i både de tekniske fag og moduler samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A-niveau, som ligger i EUX-fagpakken.

En EUX Personvognsmekaniker har følgende x-fag på gymnasiale niveauer:

A-niveau: Der vælges mellem engelsk og matematik på A-niveau.

Differentiering

Grundforløbet
Vi differentierer ud fra dine personlige behov, kompetencer og læringsstil. Dette betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og former for afleveringer, såsom praktisk udførelse, video eller lignende.

Hovedforløbet
Differentieringen fortsætter som i grundforløbet. Vi differentierer i opgavernes sværhedsgrad samt selvstændigheden i opgaveløsningen på værkstedet, så det understøtter elevens vej mod fagets mål. Dette giver mulighed for at opnå fagets mål i forskellige sværhedsgrader og tempi.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Fagområderne på personvognsmekanikeruddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Der undervises tværfagligt, hvor det giver mening, og der søges et sammenspil mellem de uddannelsesspecifikke og de gymnasiefaglige elementer. Dette er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.

Særligt om EO og EOP
På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de mekanikerfaglige moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i at oprette problemformuleringer og vælge metoder med stigende krav til selvstændighed for at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen:

 • Hovedforløb 1: 
  Erhvervsspecifikt fag kombineres med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation.

 • Hovedforløb 2:
  Kombineres med Fysik B eller Matematik B.

 • Hovedforløb 3:
  Kombineres med Teknikfaget.
  Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet er en selvstændig større, skriftlig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt.

På både grundforløb og hovedforløb vil gruppearbejde og samarbejde om opgaveløsning fylde en stor del af uddannelsen. Det er vigtigt at træne samarbejde med andre, da det er en væsentlig del af arbejdet på en arbejdsplads, og derfor er det en del af fagets mål.

På hovedforløbet anvendes værkstedslitteratur på både dansk, engelsk, svensk og tysk. På vores diagnosetestere anvendes både dansk og engelsk. Opgaveløsningen i værkstedet understøtter desuden fag som autofysik og matematiske udregninger såsom gearudvekslinger og motorberegninger.

Praksisrelateret

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder, der er indrettet som et normalt personvognsværksted. Opgaverne er udformet på en sådan måde, at de ligner normale hverdagssituationer og opgaver på et ægte værksted.

Vores udstyr er up-to-date, og vi bruger de samme mærker som ude i branchen. På værkstedet vil du komme til at arbejde med de samme diagnosetestere, emissionstestere, 3D styretøjsudmålingsapparater samt Scopes som i praksis i virksomheden.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særlig fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med, samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.
Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. 

Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på EUX-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:

 • At kunne opsøge ny viden og søge information
 • At være vedholdende i tilegnelsen af faglig viden
 • At kunne anvende IT i faglige sammenhænge til formidling og analyse
 • At kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter
 • At kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift
 • At kunne inddrage viden fra forskellige fag
 • At kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige har indflydelse på hinanden og kan løfte hinanden.

På hovedforløbet vil evalueringen foregå som en løbende dialog mellem dig, din gruppe og underviseren i værkstedet gennem hele skoleforløbet. Alle opgaver i værkstedet afsluttes med en skriftlig aflevering om din/jeres opgaveløsning samt en elektronisk teoriprøve ved afslutningen af hvert fag.

Feedback efter hvert fag hjælper dig til at se, hvor du er nu i forhold til at opnå fagets mål, og feedforward hjælper dig til det næste skridt mod målene.

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således:

 1. Feed Up: Hvor er du på vej hen jf. målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 2. Feed Back: Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 3. Feed Forward: Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.
Mål for undervisningen

Særligt om EUX
EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, der giver adgang til en række videregående uddannelser, såsom maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne og universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, som er studieadgangsgivende.

Uddannelsen har også en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til fagets udvikling og reflektere over sit erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.

Erhvervsspecifik del
Målene for uddannelsens erhvervsspecifikke del er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Under bedømmelsen for hvert fag kan du se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på.

Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se vægtningen af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

Grundforløb
På grundforløbet gives der ved afslutningen en samlet standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som personvognsmekaniker. Derudover skal du til en eksamen i et af følgende fag: dansk, engelsk, fysik eller matematik. I de fag, du ikke kommer til eksamen i, gives der en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Hovedforløb
På hovedforløbet bliver du ligeledes bedømt efter 7-trinsskalaen. Ved afslutningen af hvert fag bedømmes du i forhold til din opnåelse af fagets målpinde. Bedømmelsen tager udgangspunkt i dine præstationer på værkstedet, din afleverede opgave samt din afsluttende teoriprøve. Bedømmelsen sker enten individuelt eller gruppevis under en samtale med din underviser.

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på C-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen.

Svendeprøve
Din 7. og sidste skoleperiode afsluttes med din svendeprøve. Opgaven, du skal løse på værkstedet, bestemmes ved lodtrækning. Prøven løber over 2 dage. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen og foretages efter endt prøve af din underviser samt 2 eksterne skuemestre fra branchen.
De mere fagspecifikke beskrivelser af bedømmelser og bedømmelseskriterier finder du under de enkelte fag på læringsplatformen itslearning (se links nederst på denne side).

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE