Ortopædist

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Ortopædist

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.

Du vil stifte bekendtskab med en række værktøjer og maskiner, som ortopædisten bruger i hverdagen, ligesom du vil lære om miljø og sikkerhed i forbindelse med håndtering af de mange materialer, ortopædisten arbejder med på værkstedet.

 

 

Fag på grundforløbet

Følgende fag indgår i grundforløb ortopædist:

 • Arbejdsmiljø
 • Termoplastisk materiale
 • Finmekanisk værksted
 • Ortopædisk værksted
 • Materialeforståelse
 • Anatomi og biomekanik

Endvidere gennemføres følgende grundfag:

 • Engelsk niveau F
 • Matematik niveau F

Grundforløbet omfatter også følgende fire certifikatfag:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler
Overblik over hovedløbene

Undervisningen på H1, H2, H3, og H4 er planlagt omkring de følgende moduler, der hver især indeholder forskellige læringselementer. 

Hovedforløb 1

 • Ortopædistens faglige fundament: Værktøjshåndtering og materialeforståelse
 • Teknologi som grundfag
 • Fremstilling af ortopædiske produkter: Baseret på viden om ortoser, proteser og menneskekroppens anatomi

Hovedforløb 2

 • Udvikling af ortopædiske produkter: Innovation som redskab
 • Ortoser og proteser: I samspil med kroppens anatomi

Hovedforløb 3

 • Engelsk som grundfag
 • Avancerede proteser: Ny teknologi, nye muligheder
 • Ortoser og proteser: Produktudvikling, innovation og reparation
 • Ortopædistens arbejdsplads: Virksomheden som organisation

Hovedforløb 4

 • Svendeprøven
 • Den dygtige ortopædist: Håndværket og viden om brugergruppen
 • Den gode arbejdsplads: Rettigheder, pligter og muligheder


For mere information, besøg vores læringsplatform itslearning.

Differentiering

I undervisningen på både grundforløb og hovedforløb tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Samtlige ortopædiske værkstedsprojekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for en høj grad af differentiering.

Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning. På H1 – H4 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Alle modulerne er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder.

Både den obligatoriske opgave og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus som eksempelvis anatomi, biomekanik, innovation, formforståelse, tegning, arbejdsmiljø og metoder fra det ortopædiske værksted.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på grundforløb og hovedforløb 1-4 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.

Feedback og evaluering

Din faglærer arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken kan være både mundtlig og skriftlig, alt efter hvad der ligger til grund for evalueringen.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:

 • Hvad er målene?
 • Hvor står du i forhold til målene?
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt?

På H1 – H4 gennemføres en evaluering af undervisningen (LTU). Du besvarer et digitalt spørgeskema, og når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen.

Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres.

Målene ved evalueringen (LTU) er: 

 • Øge din trivsel
 • Fremme dialogenmellem dig og din faglærer om indhold og form på undervisningen
 • Sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring
Mål for undervisningen

Kernemål

Grundforløbet
Målene for undervisningen i ortopædistuddannelsens grundforløb fokuserer på forskellige discipliner såsom:

•    Anvendelse af værkstedmaskiner og håndværktøj til enkle opgaver inden for området
•    Udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af ortoser og proteser
•    Udførelse af opgaver i forbindelse med anatomien i relation til kroppens bevægelsesapparat
•    Udarbejdelse af enkelte typer af proteser og ortoser
•    Udarbejdelse af en struktureret skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces

Hovedforløbet

H1. Ortopædistens faglige fundament
På H1 (første hovedforløb) vil du arbejde med en bred indgang til ortopædistens arbejdsområde. Du skal lære at håndtere grundlæggende discipliner inden for ortopædistfaget; færdigheder og problemstillinger som udgør det håndværksmæssige fundament for alle ortopædister.

En del af fagene vil overlappe andre fag, så du kommer til at arbejde tværfagligt og projektorienteret i forskellige opgaver.

H2. Ortopædisten og teknologien
På H2 (andet hovedforløb) vil du arbejde mere målrettet med teknologi, innovation, samarbejde og selvstændighed. Du vil videreudvikle dine håndværksmæssige kompetencer, mens du samtidig øver dig i at tænke nyt i en fagligt relevant kontekst.

Der vil være ortopædiske projekter, der spænder over flere fag, og du får mulighed for selv at præge forløbet, så det giver mest mulig mening i forhold til din læreplads.

H3. Ortopædisten i specialet
På H3 (tredje hovedforløb) er du så langt i uddannelsen, at du vil have stiftet bekendtskab med de fleste enkelt-discipliner i faget. Du er med til at planlægge en del af indholdet på H3, så du kan fokusere på områder, du har brug for særlig træning i.

Samtidig vil du lære mere om, hvad der sker omkring faget i forhold til brugerne af produktet og hvordan virksomheden, du er i, er organiseret. Du vil også få et bredere perspektiv på verden omkring os set fra ortopædistens interessefelt, og engelsk vil være et grundfag på forløbet.
H3 er, ligesom H2, præget af innovation.

Dette påvirker din tilgang til løsning af forskellige opgaver, og du vil få kendskab til flere værktøjer og metoder til at planlægge arbejdet på.

H4. Den selvstændige håndværker
H4 (fjerde skoleperiode) er den sidste skoleperiode i dit uddannelsesforløb, hvor det største læringselement er dit svendestykke. Svendestykket skal udføres på skolen efter regler og retningslinjer, som du får udleveret ved svendeprøvens start.

Inden svendeprøven begynder, er der nogle uger med repetition af håndværket og yderligere viden og øvelser, der er væsentlige for dig som ortopædist.

Svendeprøven omfatter konstruktion af et ortopædisk produkt, der inkluderer discipliner som gipsarbejde, sadelmagerarbejde, laminering, fiber- og plastmaterialer samt metalskinner. Prøven tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve.

Bedømmelse

Grundforløbet
Du får en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven, som bedømmes med bestået/ej bestået.

Hovedforløbene
Du bliver bedømt i fagene på H1 – H4. Du afslutter dit hovedforløb med en mundtlig eksamen om forløbets projekter og opgaver, som er bedømmelsesgrundlaget for den afsluttende karakter.

Svendeprøven
Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve, som omfatter konstruktion og fremstilling af et ortopædisk produkt samt en projektrapport. Svendeprøven inkluderer discipliner i gipsarbejde, sadelmagerarbejde, laminering, fiber, komposit, plastmaterialer og metalskinner.

Der gives en samlet karakter for den praktiske opgave og projektrapport. Opgaverne stilles af skolen, tildeles ved lodtrækning og løses inden for 88 klokketimer (ca. 3,5 uger). Projektrapporten udarbejdes inden for 15 timer. Prøven tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Produktet og projektrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter inklusive votering.

For at der kan udstedes skolebevis, skal du have opnået et gennemsnit på mindst 02 i alle fag, og du skal have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag. Ved en bestået afslutning af uddannelsen udsteder det faglige udvalg et svendebrev til dig.

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE