Lastvognsmekaniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for uddannelsen som Lastvognsmekaniker

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.
 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne på TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden).


På både grundforløbet og hovedforløbet vil du modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer såsom videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, PowerPoint-præsentationer og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.


I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, for eksempel et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud i værkstedet.

Samarbejde

Gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en stor del af uddannelsen. Det er vigtigt at træne evnen til at samarbejde med andre, da det er en væsentlig del af arbejdet på en arbejdsplads. Dette er derfor en del af fagets mål.

Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen. Målene står også under hvert forløb i den detaljerede LUP på vores læringsplatform Itslearning – se links til hvert forløb nederst her på siden.

Differentiering

På grundforløbet differentierer vi undervisningen ud fra dine personlige behov og kompetencer, samt hvordan du lærer bedst. Det betyder, at opgaverne har forskellige sværhedsgrader og former for afleveringer, såsom praktisk udførelse, video eller lignende.


På hovedforløbene tager vi udgangspunkt i dine kompetencer, især når der arbejdes i værkstedet. Dette sker bl.a. gennem individuel vejledning. Du vil kunne vælge mellem opgaver, der passer bedst til dig – røde, gule eller grønne praktikopgaver, tilrettelagt efter, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for lærerens hjælp.

Undervisningen vil derfor være niveaudelt og tilpasset dine behov, hvad enten du har brug for mere hjælp til det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Fagområderne på lastvognsmekanikeruddannelsen er mange både på grund- og hovedforløb. Du vil opleve tværfaglig undervisning i de fag, hvor det giver mening.

På grundforløbet vil der være tværfaglig undervisning i grundfagene som fysik og matematik. For eksempel anvendes værkstedslitteratur på engelsk, og ved beregninger i Ohms lov bruges matematik. Fysik repræsenteres eksempelvis ved momentspænding.

På hovedforløbets første skoleperiode undervises der bl.a. i fagene bremser, styretøj og autofysik. På visse områder har fagene næsten enslydende målpinde, hvilket betyder, at du skal mestre stort set de samme kompetencer. I disse tilfælde kører vi så vidt muligt fagene sammen. Dette sker bl.a. når der arbejdes med lastbilens bremsepræstationer, -kræfter, hastighedsmålinger og styretøjsvinkler.

Skoleforløbets fag er således tilrettelagt tværfagligt ved, at du skal arbejde med undervogn – altså bremser, styretøj og affjedring – hvor autofysik vil indgå i nævnte fag. Dette vil foregå både i teori og i praksis, når du er på værkstedet.

Praksisrelateret

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder, der er indrettet som et normalt lastvognsværksted. Opgaverne er praksisrelaterede og udformet på en måde, så de ligner en normal hverdag eller en typisk opgave på et ægte værksted.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du arbejder med. Vi vil give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet, samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.


Evalueringen vil ske gennem følgende former for feedback:

 1. Feed Up:
  Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og løbende.

 2. Feed Back:
  Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både teoretiske og praktiske opgaver.
 3. Feed Forward:
  Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

  Denne struktur sikrer, at du hele tiden er klar over, hvor du står, og hvad der skal til for at komme videre og forbedre dig.
Mål for undervisningen

Målene for undervisningen er beskrevet med afsæt i de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er integreret i undervisningen og planerne for hvert emne. Under bedømmelsen for hvert fag vil du kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på, både for grund- og hovedforløb.

Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

På både grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. TEC anvender 7-trinsskalaen til at give karakterer (se skalaen på uvm.dk).

 • Grundforløbet:
  Her gives karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som lastvognsmekaniker, fysik og matematik.

  Fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).
 • Hovedforløbet:
  Her bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. Under hvert fag kan du se, hvad du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig.

  Du kan finde en forklarende beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karaktererne 02 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag. Der vil også stå, hvilke målpinde og kompetencer der vil blive lagt særligt vægt på i bedømmelsen, samt hvilke der vil fylde mindre.

  Bedømmelserne finder du under de enkelte fag på læringsplatformen itslearning under den detaljerede LUP for det pågældende forløb.
Skoleperioden på hovedforløbet afsluttes med:
 1. Evalueringssamtale:
  Her taler vi om, hvordan du har klaret dig både personligt og fagligt. Vi anvender også feedback og feedforward. Feed up bruges til at informere om, hvad næste forløb indeholder, så du kan forberede dig og arbejde med det specifikke indhold på værkstedet.

 2. Prøve:
  Der gives en afsluttende karakter. Under emnet prøve kan du læse om de bedømmelseskriterier, som karakteren gives ud fra.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE