Køletekniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for uddannelsen som Køletekniker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.
 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusiv konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

På Grundforløbet bliver du hurtigt introduceret til de arbejdsopgaver, du vil møde i erhvervslivet. Når du har gennemført GF2, er du allerede fagligt rustet til at bidrage i virksomheden og fortsætte din praktiske oplæring.

Teoridelen af uddannelsen er struktureret med en naturlig progression, hvor nye emner bygger videre på tidligere læring. Den praktiske del af undervisningen integrerer den gennemgåede teori, og alle skoleperioder inkluderer praktisk arbejde.

Det planlagte faglige indhold for Køleteknikeruddannelsen på Grundforløbet er yderligere beskrevet og kan ses på vores læringsplatform Itslearning. Find linket til undervisningsforløbet nederst på denne side.

 

Differentiering

Vi tilpasser opgaverne i sværhedsgrad og selvstændighedsniveau efter dine individuelle forudsætninger. Målet med differentiering er at motivere dig til at udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering hjælper dig med at nå de kompetencemål, som er fastsat for uddannelsen og dit speciale.

Differentiering giver dig mulighed for at nå læringsmålene på forskellige måder, i forskelligt tempo og i varierende grad. Ved at inddrage pædagogisk IT skaber vi fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter din individuelle læringsvej og hjælper dig med at nå dine mål.

Helhedsorientering og tværfaglighed

I store dele af din uddannelse som køletekniker vil du arbejde projektorienteret, hvilket afspejler virkeligheden i virksomhederne. Du starter med de grundlæggende elementer inden for køleteknik, og når dette fundament er på plads, vil du blive introduceret til mere helhedsorienterede projekter. Her kombineres køleteknikkens mange forskellige mål med grundfagene.


Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er centrale kompetencer for dig som køletekniker. Gennem hele uddannelsen vil du arbejde tværfagligt, hvor køleteknik integreres i både matematik og engelsk for at understøtte hinanden.


Dele af køleteknikundervisningen finder sted i matematik og fysik, og omvendt anvendes matematik og fysik konstant for at forstå og beregne køletekniske opgaver. For eksempel bruges fysik og beregninger af varmetab i kølefysik til at understøtte matematikken.

Praksisrelateret

På grundforløbet veksler undervisningen mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, samt individuelle og gruppeopgaver.

Du vil opbygge forskellige installationer, der understøttes af den teori, du lærer gennem hele uddannelsen. Disse færdigheder er essentielle for den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag.

Feedback og evaluering

Der er en kontinuerlig dialog mellem dig/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet.

Mundtlig feedback

•    Feed up: Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette sker i starten af skoleperioden og gentages løbende.

•    Feedback: Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gives efter afslutning af opgaver, både teoretiske og praktiske.

•    Feedforward: Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus på, hvad du kan forbedre næste gang. Dette gives efter opgaveløsning, både i teori og praksis.

Skriftlig feedback
På Grundforløb 2 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag i skoleperioden samt ved eksaminationen i certifikatundervisningen.

Evalueringerne dækker følgende punkter:

•    Motivation
•    Fravær
•    Fagligt teoretisk niveau
•    Fagligt praktisk niveau
•    Selvstændighed
•    Omstillingsparathed
•    Mesterkontakt (hvor aktivt søger du praktikplads?)
•    Specielle tiltag

Bedømmelseskriterier og mål for hver opgave er beskrevet på vores læringsplatform Itslearning og danner grundlaget for din feedback. Løbende skriftlige tests hjælper dig og din kontaktlærer med at følge din progression gennem uddannelsen.

Elev til elev feedback

Du og dine klassekammerater fremlægger løsninger på test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved at indtage forskellige roller, som kunde eller fagkollega.

 

Mål for undervisningen

I overgangen mellem grundforløb og hovedforløb skal en række kompetencekrav være opfyldt for, at du kan påbegynde hovedforløbet.

Disse mål er kort opsummeret her:

 • Du skal have viden om opbygning af køleanlæg og kunne demonstrere praktisk viden om arbejde på køleanlæg.

 • Du skal kunne vise din viden om håndtering og arbejde med kølemidler samt de arbejdsprocesser, der indgår i faget.

 • Du opnår viden om tekniske områder inden for køleteknik, herunder rørarbejde, el-teknik, miljø- og sikkerhedsregler, samt praktiske processer som svejsning og samlingsteknikker.

 • Du lærer at servicere og vedligeholde forskellige typer af køleanlæg og sikkerheden omkring dette arbejde.

 • Du lærer at anvende IT til faglig informationssøgning og kommunikation.

 • Sikkerhedsregler og generelle regler inden for området er centrale, og du opnår viden og færdigheder inden for disse områder.

Du skal have gennemført følgende grundfag på de angivne niveauer med de angivne karakterer:

 • Matematik på E-niveau, bestået.

 • Fysik på F-niveau, bestået.

 • Engelsk på E-niveau, bestået.
Bedømmelse

På Grundforløb 2 for Køleteknikeruddannelsen bedømmes du løbende samt afslutningsvis på forskellig vis alt efter faget:

 1. Bestået/ikke bestået.

 2. Standpunktskarakter som afsluttende karakter.

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)
Grundforløb

INFO PÅ VEJ...

Hovedforløb
 • INFO PÅ VEJ...

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE