Finmekaniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Finmekaniker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.

Grundforløbet
I undervisningen på grundforløbet arbejder du med finmekaniske og låsesmede opgaver og projekter, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i at arbejde med en fræser og en drejebænk, plus grundlæggende CNC- og elfærdigheder. Du stifter bekendtskab med anvendelse af forskellige typer værktøjer, betjening af udstyr og maskiner i værkstedet samt praksisrelateret teori som eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse (CAD), arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.

Du kommer også til at arbejde med bæredygtighed i forhold til mindskning af materialespild og sortering af spildmaterialer med henblik på genanvendelse.

Følgende grundfag gennemføres:

 • Matematik på niveau D
 • Fysik på niveau F

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • §17

Hovedforløbet
Undervisningen på hovedforløbet er centreret omkring finmekanisk bearbejdningsteknik, CNC-fræsning og drejning, måle- og kontrolteknik, fremstilling og konstruktion, elektronik, præcision, materialeforståelse og meget mere.

H1 & H3: 
På hovedforløb 1 og 3 arbejder du med obligatoriske opgaver. Du lærer at tegne med Inventor/Fusion CAD/CAM-software. Du lærer at dreje, fræse, bore og file i forskellige typer materialer og bygger videre på den viden, du har fra GF2 eller dit nye mesterlæreforløb. Præcisionstilpasning og montage er vigtige dele af forløbene. Du arbejder også med dokumentation i form af udarbejdelse af en teknisk rapport.

H2: 
På hovedforløb 2 arbejder du med et selvvalgt projekt. Du udvikler, fremstiller og dokumenterer en finmekanisk opgave. Læreren og de andre elever vil være dine sparringspartnere og sikre, at du opnår de opstillede krav til dit projekt. Du lærer at arbejde ud fra en problemformulering og fremstille en skriftlig rapport, der udgør projektets tekniske dokumentation.

H4: 
På hovedforløb 4 forbereder du dig til svendeprøven.

Differentiering

På Grundforløb 2 tager undervisningen altid udgangspunkt i dig og dine behov. Du vil øve dig i at arbejde med forskellige typer håndværktøj og maskiner samt forskellige materialer. Dit faglige niveau og dine ambitioner afgør, hvilke projekter du arbejder med.

På hovedforløbene tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Alle finmekaniske projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner op for høj grad af differentiering. Dit faglige niveau er med til at definere projektets løsning.

På Hovedforløb 1-3 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Alle hovedforløbene er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder. Både de obligatoriske opgaver og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus på fx innovation, tegning, materialeforståelse og andre finmekaniske metoder.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på Hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter.

Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.
Alle praktiske opgaver gennemføres på skolens værksteder, hvor du bruger de værktøjer og metoder, der er i det finmekaniske fag.

Feedback og evaluering

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig, alt efter hvad der ligger til grund for evalueringen.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:

 • Hvad er målene?
 • Hvor står du i forhold til målene?
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt?

Mundtlig feedback:

 • Feed Up – Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.
 • Feed Back – Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.
 • Feed Forward – Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus er på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Skriftlig feedback:
På Grundforløb 2 og Hovedforløb 1 modtager du evaluering efter 5 uger, 10 uger og 15 uger samt ved slutningen af et modul. Evalueringerne er skriftlige og ligger på læringsplatformen Itslearning. Feedbacken og evalueringerne fokuserer primært på de faglige mål for uddannelsen, men i dialogen indgår også følgende elementer:

 • Motivation
 • Fravær
 • Fagligt teoretisk niveau
 • Fagligt praktisk niveau
 • Selvstændighed
 • Omstillingsparathed
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søger du en praktikplads?)
 • Specielle tiltag

Evaluering af undervisningen (LTU):
På Hovedforløb 1-3 gennemføres der en evaluering af undervisningen (LTU). Du besvarer et digitalt spørgeskema. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres.

Målene med evalueringen (LTU) er:

 • Øge din trivsel
 • Fremme dialogen mellem dig og din faglærer om indhold og form på undervisningen
 • Sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring
Mål for undervisningen

Kernemål

Grundforløb

Målet for undervisningen på finmekaniker- og låsesmedeværkstedet er, at du mestrer diverse maskiner såsom fræsning, drejning og boring med søjlemaskine samt anvendelse af forskellige måleværktøjer. Du kommer også til at arbejde med grundlæggende el-forståelse for låsesmede og finmekanisk arbejde.

Teoriundervisning gennemføres ofte på værkstedet, hvor du arbejder med valg af materialer, beregning af skæredata (omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.

Finmekanikeruddannelsens hovedforløb:

Hovedforløb 1 – "Fokus på præcision"
Hovedforløb 1 er det første skoleophold på hovedforløbet og har fokus på de grundlæggende kompetencer, som er fælles for alle specialerne i finmekanikeruddannelsen. Du introduceres til CNC.

Hovedforløb 2 – "Det selvvalgte projekt"
Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på dit eget projekt. Du lærer at tegne digitalt og at problemløse, når du oplever tekniske forhindringer. Dine generelle finmekaniske evner sættes i særligt fokus, når du arbejder med præcision og overfladekrav. CAD/CAM og CNC-programmering er en del af dette forløb. Du skal dokumentere dit forløb med en teknisk rapport.

Hovedforløb 3 – "Den krævende opgave"
Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på at gøre dig i stand til at bestå din svendeprøve. Du arbejder fortsat med de finmekaniske metoder, værktøjer og materialer. Opgaven er meget udfordrende på alle måder og giver dig et billede af kravene til Hovedforløb 4.

Hovedforløb 4 – "Svendeprøven"
H4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet, hvor du skal sætte alt det, du har lært i hele dit uddannelsesforløb, i spil. Svendeprøven består af en teoriopgave, produktionsforberedelse, fremstilling af finmekaniske enkeltdele, sammenbygning af funktionel enhed og kvalitetskontrol.

Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til målene for undervisningen samt bedømmelsesgrundlaget og kriterierne, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.

På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.

Svendeprøven
Svendeprøven består af en teoriprøve og et obligatorisk projekt, som du udfører på værkstedet. Svendeprøven varer 5 uger. I den afsluttende uge bliver dine projekter bedømt af 2 skuemestre og din lærer.
Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE