Elektriker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Elektriker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.
Skoleundervisningen er tilrettelagt med en naturlig progression, hvor emnerne bygger oven på tidligere viden. Teori og praksis understøtter hinanden gennem hele forløbet. Alle skoleophold indeholder både teoretisk og praktisk undervisning.

Derudover suppleres undervisningen på grundforløb 2 med lokale fag som studieteknik, CV-skrivning og karriereforløb, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.

På grundforløbet arbejder du bl.a. med projekter, hvor følgende fag indgår: el-faget, matematik, fysik, dansk, førstehjælp/brand, stillads og sikkerhed ved EL-arbejde med spænding.

Grundfag på grundforløbet:

 • Fysik E-niveau
 • Dansk E-niveau (særlige regler for elever over 25 år)
 • Matematik D-niveau

Certifikatfag på grundforløbet:

 • Førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding
 • Rulle- og bukkestillads

Hovedforløbsundervisningen på elektrikernes obligatoriske del varer 21 uger, fordelt på H1 og H2.

(Det er muligt at få afkortet H1 med 3 uger og H1 med 1 uge, hvis kompetencerne er opnået andre steder)

Du vil komme til at arbejde med grundlæggende el-faglige færdigheder i husinstallationer samt mindre industri. Efter H2 vælger du moduler baseret på dine interesser og ønsker om specialisering inden for elektrikeruddannelsen, i tæt samarbejde med virksomheden, som skal kunne understøtte indholdet på modulerne. 
I samarbejde med virksomheden vælger du enten 4 eller 5 moduler (4 moduler for elektriker 1 og 5 moduler for elektriker 2). Der er mange moduler at vælge imellem, og du kan læse mere om indholdet i dem på nedenstående link. Afhængigt af dit valg tager uddannelsen 4 eller 4,5 år.

For flere detaljer om elektrikeruddannelsens elementer, se Den store Blå her: Den Store Blå - (evu.dk)

Differentiering

Vi differentierer opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. Formålet med differentiering er at motivere dig til at lære og udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering sikrer, at du kan opnå de nødvendige kompetencer, som er målene for uddannelsen.

Differentiering giver dig mulighed for at nå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med brug af pædagogisk IT udvikler vi mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Igennem hele elektrikeruddannelsen arbejder vi projektorienteret, da det afspejler virkeligheden i virksomheder. Vi starter med de grundlæggende dele af el-faget, og når grundlaget er på plads, arbejder vi med mere helhedsorienterede projekter, hvor el-fagets mange forskellige mål kombineres med grundfagene. Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en kernekompetence for elektrikere.

Tværfaglighed er en vigtig del af undervisningen, hvor el-faget integreres med dansk, matematik og fysik, så fagene understøtter hinanden. Dele af el-undervisningen foregår i matematik og fysik, og omvendt bruges matematik til at bevise teorier i el-faget. For eksempel undervises der i grundlæggende el og matematik samtidig for at sikre, at de to fag understøtter hinanden.

Eksempler på sammenhæng mellem el og matematik:

Jævnstrøm:

 • Jævnstrømsteori
 • Kirchhoffs lov
 • Ohms lov
 • Serie, parallel, blandet, effektlov
 • Elektronik
 • Grundlæggende begreber

Tal og algebra:

 • Præfiks
 • Potenser
 • Brøker
 • Ligninger
Praksisrelateret

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i stand, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Du opbygger en stand, der understøttes af den teori, du har lært igennem hele uddannelsen. Standen bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb.

Feedback og evaluering

Feedback og evaluering sker løbende på både grund- og hovedforløb gennem en kontinuerlig dialog mellem dig/din gruppe og din lærer.

Mundtlig feedback:

 • Feed Up – Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feed Back – Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

 • Feed Forward – Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus er på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Skriftlig feedback:
På Grundforløb 2 og på Hovedforløb modtager du evaluering efter 5 uger samt ved slutningen af et modul. Evalueringerne er skriftlige og ligger på læringsplatformen Itslearning. Feedbacken og evalueringerne fokuserer primært på de faglige mål for uddannelsen, men i dialogen indgår også følgende elementer:

 • Motivation
 • Fravær
 • Fagligt teoretisk niveau
 • Fagligt praktisk niveau
 • Selvstændighed
 • Omstillingsparathed
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søger du en praktikplads?)
 • Specielle tiltag

Elev til elev feedback:
Du og dine klassekammerater fremlægger løsninger i form af tests, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved at indtage forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.

Mål for undervisningen

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.

De overordnede mål for GF2 er, at du efter gennemført og bestået grundforløb 2 har kompetencemålene på grundlæggende niveau som elektriker og kan arbejde med installationer i en bolig/bygning med elektrisk carport.

De overordnerede mål for obligatorisk hovedforløb er, at du efter gennemført og bestået H2 har opnået kompetencemålene som elektriker og kan arbejde med installationer i bolig/bygninger og mindre elinstallationer i automatiske anlæg i industrien.


Målene på hovedforløbene fremgår af de enkelte moduler, se evt. link: Modulvalg Elektrikeruddannelsen.

Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til målene for undervisningen samt bedømmelsesgrundlaget og kriterierne, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal mindst opnå karakteren 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.

På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.

I hovedforløbet bedømmes du både i forhold til de enkelte fag og med en afsluttende bedømmelse efter hver skoleperiode samt afsluttende bedømmelse ved delsvendeprøven på H2 og svendeprøven.

På modulerne/hovedforløbene efter H2 og frem til svendeprøven bliver du bedømt både med en standpunktskarakter og en afsluttende prøvekarakter.
Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

Overgangsordning

Alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft efter den 1. august 2023, følger version 11 af elektrikeruddannelsen.

Lærlinge der er indgået aftale med virksomhed før 1. august 2023, og dermed tidligere versioner, og som skal på H1, vil automatisk blive overført til den nye version af elektrikeruddannelsen, i samarbejde med lærling og virksomheden.

Elektrikerafdelingen tilbyder ikke ældre versioner af elektrikeruddannelsen efter 1. august 2024 end version 11.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE