Elektriker EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Elektriker EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb.

Skoleundervisningen er tilrettelagt med en naturlig progression, hvor emnerne bygger oven på tidligere viden. Teori og praksis understøtter hinanden gennem hele forløbet. Alle skoleophold indeholder både teoretisk og praktisk undervisning.

Derudover suppleres undervisningen på grundforløb 2 med lokale fag som studieteknik, CV-skrivning og karriereforløb, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.

På grundforløbet arbejder du bl.a. med et projekt, hvor følgende fag indgår: el-faget, matematik, fysik, dansk, førstehjælp/brand, stillads og sikkerhed ved EL-arbejde med spænding.

Forud for Grundforløb 2 EUX-elektriker har du gennemført og bestået tre grundfag på C-niveau på EUX Grundforløb 1.
For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX-elektriker uden først at gå på Grundforløb 1, skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niv. - bestået
 • Samfundsfag C-niv. - gennemført
 • Engelsk C-niv. - bestået

På Grundforløb 2 EUX gennemføres følgende grundfag sideløbende med el-faget:

 • Matematik C-niv
 • Fysik C-niv
 • Erhvervsinformatik C-niv

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres:

 • Førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding
 • Rulle- bukkestillads

Hovedforløb 1-3
Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. I disse perioder modtager du undervisning i både de el-faglige fag og moduler samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A-niveau, som ligger i EUX-fagpakken.

En EUX-elektriker har følgende x-fag på gymnasiale niveauer:


 A-niv*: Der vælges mellem engelsk og matematik på A-niveau

Uddannelseslængden er 5 år med grundforløbene (4,5 år EUD). Hovedforløbsundervisningen på Hovedforløb 1 (H1) varer 20 uger. På H1 arbejder du med de grundlæggende el-faglige færdigheder i en husinstallation samt mindre industri.

Efter Hovedforløb 1 består uddannelsen af fire moduler, fordelt over de resterende to hovedforløb. På TEC tilbyder vi en modulpakke med fokus på intelligente bygningsinstallationer og smarte løsninger til både erhvervs- og boligbyggerier.

For flere detaljer om elektrikeruddannelsens elementer, se linket til Den store Blå her. Den Store Blå - (evu.dk)

Differentiering

Vi differentierer opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. Formålet med differentiering er at motivere dig til at lære og udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering sikrer, at du kan opnå de nødvendige kompetencer, som er målene for uddannelsen.

Differentiering giver dig mulighed for at nå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med brug af pædagogisk IT udvikler vi mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Hvor det giver mening, integrerer vi det uddannelsesspecifikke med gymnasiefagene. Dette er særligt tydeligt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.

Særligt om EO og EOP:
På hvert af de tre hovedforløb træner du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, du lærer i de el-faglige fag og moduler. Hvert hovedforløb har et Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øver dig i at opstille problemformuleringer og vælge metoder med stigende selvstændighed, så du kan sætte uddannelsens to dele i perspektiv.

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På Hovedforløb 1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A inden for temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På Hovedforløb 2 kombineres det med Fysik B eller Matematik B. På Hovedforløb 3 kombineres det med Teknikfaget.

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet er en større, skriftlig, tværfaglig opgave, der kombinerer et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger tæt på svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt.

EL-faget
Igennem hele elektrikeruddannelsen arbejder du projektorienteret, hvilket afspejler virkeligheden i virksomheder. Vi starter med de grundlæggende dele af el-faget, og når grundlaget er på plads, arbejder vi med mere helhedsorienterede projekter, hvor el-fagets mange forskellige mål kombineres med grundfagene. Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en kernekompetence for dig som elektriker.

Tværfaglighed er en vigtig del af undervisningen, hvor el-faget integreres med dansk, matematik og fysik, så fagene understøtter hinanden. Dele af el-undervisningen foregår i matematik og fysik, og omvendt bruges matematik til at bevise teorier i el-faget. For eksempel undervises der i grundlæggende el og matematik samtidig for at sikre, at de to fag understøtter hinanden.

Praksisrelateret

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i stand, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Du opbygger en stand, der understøttes af den teori, du har lært igennem hele uddannelsen. Standen bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb.

Uddannelsen er praksisorienteret. I EUX-uddannelsen er der fokus på, hvordan teoretisk viden, praktisk læring og erfaring fra praktikken tilsammen skaber vigtig viden både nu og i fremtiden. I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst. Faget indeholder også praktiske elementer, hvor du kan omsætte teori og metoder til fysiske produkter og prototyper.

Feedback og evaluering

Feedback og evaluering sker løbende på både grund- og hovedforløb. Der er en konstant dialog mellem dig/din gruppe og din lærer gennem hele skoleforløbet. Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback.
Udover den løbende faglige feedback i hvert fag, fokuserer vi på feedback på dine almene studiekompetencer, såsom:

 • At kunne opsøge ny viden og søge information
 • At være vedholdende i tilegnelsen af faglig viden
 • At kunne anvende IT i faglige sammenhænge til formidling og analyse
 • At kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter
 • At kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift
 • At kunne inddrage viden fra forskellige fag
 • At kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og gymnasiefaglige kan løfte hinanden.

Mundtlig feedback:

 • Feed Up - Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feed Back - Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 • Feed Forward - Hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus er på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Skriftlig feedback:
På Grundforløb 2 og Hovedforløb 1 modtager du evaluering efter 5 uger, 10 uger og 15 uger. Evalueringerne er skriftlige og ligger på læringsplatformen Itslearning. Feedbacken og evalueringerne fokuserer primært på de faglige mål for uddannelsen, men i dialogen indgår også følgende elementer:

 • Motivation
 • Fravær
 • Fagligt teoretisk niveau
 • Fagligt praktisk niveau
 • Selvstændighed
 • Omstillingsparathed
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søger du en praktikplads?)
 • Specielle tiltag

Elev til elev feedback:
Du og dine klassekammerater fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved at indtage forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.

Mål for undervisningen

Særligt om EUX:
EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som giver adgang til en række uddannelser på akademi- og videregående niveau, som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne.

Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, der giver dig adgang til videre studier. Uddannelsen har også til formål at forme faglærte, som kan bidrage til udviklingen af deres fag og reflektere over deres erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.

Alle specifikke mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.
De overordnede mål for Grundforløb 2 er, at du efter gennemført og bestået forløb har kompetencerne til at arbejde med installationer i en bolig/bygning med elektrisk carport på grundlæggende niveau som elektriker.

De overordnede mål for Hovedforløb 1 er, at du efter gennemført og bestået forløb har kompetencerne til at arbejde med installationer i en bolig/bygning med tilknyttet værksted og mindre elinstallationer i automatiske anlæg på rutineret/avanceret niveau som elektriker.

Målene for Hovedforløb 2 og Hovedforløb 3 fremgår af de enkelte moduler, se evt. link: Modulvalg Elektrikeruddannelsen

Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til målene for undervisningen samt bedømmelsesgrundlaget og kriterierne, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform (se links nederst på denne side). Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal mindst opnå karakteren 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.

På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.

I hovedforløbet bedømmes du både i forhold til de enkelte fag og med en afsluttende bedømmelse efter hvert skoleforløb samt afsluttende bedømmelse ved delsvendeprøven på Hovedforløb 1 og svendeprøven.
På modulerne/hovedforløbene efter Hovedforløb 1 og frem til svendeprøven bliver du bedømt både med en standpunktskarakter og en afsluttende prøvekarakter.

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på C-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer udtrækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen.
Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE