Data og Kommunikation

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Data og Kommunikation.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb.
På både grund- og hovedforløb deltager du i undervisning, der veksler mellem teori og praktiske øvelser. Læringsaktiviteterne består af læreroplæg og opgaveløsning. Du vil arbejde med praktiske øvelser, og det forventes, at du tager ansvar for din egen læring og kan arbejde både selvstændigt og i grupper.

På grundforløbet udfører du IT-relaterede opgaver. Formålet er at styrke dine kompetencer i forhold til de fastsatte mål i grundforløbet. Der arbejdes også med dine samarbejdsevner samt personlige og faglige kompetencer til at uddelegere og løse opgaver i fællesskab.

På grundforløbet skal du også gennemføre og bestå følgende grundfag:

 • Matematik E/D-niveau (E for elever, der kun optages på trin 1)
 • Engelsk E-niveau (E for elever, der kun optages på trin 1)

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

På uddannelsen arbejder du med:
IT-supporter: Du lærer at holde hardware kørende og software opdateret. Du vil lære at fejlfinde og reparere samt hjælpe brugere, når teknikken driller. Som IT-supporter skal du kunne tale med og hjælpe brugere, så du skal hurtigt kunne sætte dig i brugerens sted for at kunne hjælpe bedst muligt.

Datateknikerelev med speciale i infrastruktur:
Du lærer at opbygge, konfigurere, vedligeholde og administrere server- og netværksløsninger samt designe avancerede LAN- og WAN-netværk. En stor del af arbejdet vil være at analysere, designe, implementere og administrere sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. Du vil også være involveret i forskellige programmeringsopgaver relateret til netværksløsninger. Under uddannelsen lærer du at vedligeholde netværkssystemer og får kendskab til de nyeste teknologier. Du lærer også at rådgive og vejlede virksomheder om netværks- og sikkerhedssystemer.

Datateknikerelev med speciale i programmering:
Du lærer at udvikle programmer, it-systemer, databasesystemer og applikationer til både smartphones, browsere og client-server applikationer. Du vil lære at fejlfinde på forskellige programmeringssprog og få en grundig forståelse for softwareudvikling.

Differentiering

Differentiering betyder, at dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen. Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback og støtter dig på måder, der passer til dine behov og evner. For at sikre de bedste forhold for din læring, fokuserer vi på dine interesser, evner og behov.

Da dine forudsætninger ændrer sig over tid, arbejder vi inden for din nærmeste udviklingszone for at støtte din læring bedst muligt. Ved gruppearbejde prøver vi at skabe homogene grupper for at sikre de bedst mulige rammer for dig.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Vi bruger elementprincippet, hvor de enkelte dele præsenteres hver for sig og til sidst samles som en helhed. Hvad der er element og hvad der er helhed vil variere for hvert forløb, men vil blive samlet i den afsluttende opgave eller svendeprøve.

Praksisrelateret

For at sikre praksisrelateret undervisning tager vi udgangspunkt i realistiske problemstillinger fra branchen. Der vil også være mulighed for at inddrage problemstillinger fra dine interesser og/eller læreplads.

Feedback og evaluering

Du modtager løbende feedback og feedforward, der sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes målpinde og undervisningens konkrete indhold. Feedback prioriteres i undervisningen, så du opnår kompetencer til at give andre feedback.

Feedback og evaluering sker løbende gennem forløbene og fagene. Du får feedback både på dit faglige og personlige plan. Faglig feedback gives hovedsageligt af den pågældende faglærer, mens feedback på dine personlige kompetencer gives i samarbejde mellem dig, din faglærer og din kontaktlærer.

Mål for undervisningen

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.

GF2:

 • Programmér et mindre konsolprogram.
 • Installer og konfigurer et operativsystem.
 • Opsæt og konfigurer et mindre netværk.

Speciale It-supporter:

 •  Arbejd med virksomheders it-systemer, både hardware og software.
 • Installer og konfigurer computere og servere til konkrete opgaver med tilhørende sikkerhedsløsninger.
 • Konfigurer, vedligehold og administrer mindre netværksløsninger.

Speciale infrastruktur:

 • Arbejd med virksomheders it-systemer, både hardware og software.
 • Opbyg, konfigurer, vedligehold og administrer server- og netværksløsninger samt design avancerede LAN- og WAN-netværk.
 • Analysér, design, implementer og administrer sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.

Speciale programmering:

 • Etabler den nødvendige dokumentation før, under og efter en programmeringsopgave.
 • Udvikl programmer ved hjælp af standardiserede programmeringsmetodikker og projektstyringsmetoder.
 • Programmér applikationer og databaser fra bunden.
Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til målene for undervisningen samt bedømmelsesgrundlaget og kriterierne, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren viser dit standpunkt i forhold til målene for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Der gives karakter i alle fag, og du skal som minimum opnå karakteren 02.

I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning får du din standpunktskarakter. Hvis et fag ikke er afsluttet ved skoleperiodens afslutning, får du en vurdering, som kan være en delkarakter.

Grundforløbet:
På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Grundforløbet afsluttes med bedømmelse ved en grundforløbsprøve og grundfagsprøve.

 • Grundforløbsprøven består af en projektopgave og en mundtlig eksamination. Bedømmelsesgrundlaget er projektopgaven, og den mundtlige eksamination går ud på, at du redegør for projektopgaven. Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.
 • Grundfagsprøven udtrækkes efter lodtrækning, hvor du enten skal til en mundtlig prøve i dansk eller naturfag.

It-supporter:
På hovedforløb 1 til 3 får du standpunktskarakterer for alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøvekarakter på hovedforløb 3.

Karakteren gives ud fra en fejlfindingsopgave og en fremlæggelse af et projekt, begge dele udført i overværelse af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som gruppearbejde med max 4 elever. Der er afsat 20 minutter til hver af de to eksaminer (inklusive votering).

Infrastruktur/Programmering:
På hovedforløb 1 til 6 får du standpunktskarakterer i alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøvekarakter på hovedforløb 6. Karakteren gives ud fra en demonstration af et praktisk projekt, som du har designet med tilhørende dokumentation og en fremlæggelse.

Demonstrationen og fremlæggelsen overværes af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som gruppearbejde med max 4 elever. Der er afsat 40 minutter til eksaminationen (inklusive votering).
Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE