Data og Kommunikation - EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Data og Kommunikation - EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på siden finder du links til vores læringsplatform, hvor du kan læse mere om de forskellige undervisningsforløb.

På både grund- og hovedforløb på EUX Data veksler undervisningen mellem teori og praktiske øvelser. Samtidig med datafagene har du også gymnasiefag (x-fag). Undervisningen består af læreroplæg og opgaveløsning, og du vil arbejde med praktiske øvelser. Vi forventer, at du tager ansvar for din egen læring og kan arbejde både selvstændigt og i grupper.

Grundforløb 2 (GF2) EUX Data
På GF2 EUX Data arbejder du med IT-relaterede opgaver for at styrke dine kompetencer i forhold til grundforløbets mål. Du vil også udvikle dine samarbejdsevner samt dine personlige og faglige kompetencer til at løse opgaver i fællesskab.

For at blive optaget på GF2 EUX Data uden først at gennemføre GF1, skal du have bestået følgende fag:

 • Dansk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau (gennemført)
 • Engelsk C-niveau

Under GF2 EUX Data gennemfører du også disse grundfag sideløbende med datatekniske fag:

 • Matematik C-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Erhvervsinformatik C-niveau

Certifikatfag
Grundforløbet omfatter også certifikatfag, som du skal gennemføre:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

Hovedforløb 1-4
Hovedforløbet er opdelt i fire skoleperioder før svendeprøven: H1-H4. I disse perioder modtager du undervisning i både datafagtekniske fag og gymnasiefag på B- og A-niveau. Som EUX dataelev har du følgende x-fag på gymnasialt niveau:

 
A-niveau*: Du kan vælge mellem engelsk og matematik.


Specialer med EUX
Som EUX datateknikerelev kan du specialisere dig i enten infrastruktur eller programmering:

Infrastruktur: 
Du lærer at opbygge, konfigurere, vedligeholde og administrere server- og netværksløsninger samt designe avancerede LAN- og WAN-netværk. Arbejdet omfatter analyse, design, implementering og administration af sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.

Du vil også deltage i programmeringsopgaver relateret til netværksløsninger og lære at vedligeholde netværkssystemer samt rådgive virksomheder om netværksløsninger og sikkerhedssystemer.

Programmering: 
Du lærer at udvikle programmer, it-systemer, databasesystemer og applikationer til smartphones, browsere og client-server applikationer. Du vil lære at fejlfinde på forskellige programmeringssprog og få en grundig forståelse for udvikling af softwareløsninger.

Differentiering

Differentiering betyder, at vores undervisning tilpasses netop dig og dine behov. Dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen.

Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback og motiverer dig på måder, der passer til dig. For at sikre, at du får mest muligt ud af undervisningen, fokuserer vi på dine interesser, evner og behov.

Vi ved, at dine forudsætninger ændrer sig over tid. Derfor arbejder vi inden for din nærmeste udviklingszone for at støtte din læring og udvikling bedst muligt.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Hvor det giver mening, integrerer vi det uddannelsesspecifikke med gymnasiefagene. Det er især tydeligt i Erhvervsområdet og Erhvervsområdeprojektet.

Særligt om EO og EOP: 
På tre af de fire hovedforløb trænes du i at kombinere viden og teori fra x-fagene med den praksis, du lærer i de data- og kommunikationstekniske moduler. Hvert hovedforløb har et Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du bliver gradvist mere selvstændig i at opstille problemformuleringer og vælge metoder, så du kan sætte uddannelsens to dele i perspektiv.

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationer, som skolen har fastsat. På H1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A inden for temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På H2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På H3 kombineres der med Teknikfaget.

Arbejdet i erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet er en større skriftlig, tværfaglig opgave, hvor du selv vælger et x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger tæt op ad svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt.

Praksisrelateret

Uddannelsen handler om praksis. Vi fokuserer på, hvordan teoretisk viden, praktisk læring og erfaring fra praktikken sammen skaber den viden, du skal bruge nu og i fremtiden.

I teknikfaget på hovedforløbet arbejder du med erhvervsspecifikke kompetencer i en bredere teknologisk kontekst. Faget indeholder også praktiske elementer, hvor du kan omsætte teori og metoder til fysiske produkter og prototyper.

For at sikre praksisrelateret undervisning tager vi udgangspunkt i realistiske problemstillinger fra branchen. Der vil også være mulighed for at inddrage problemstillinger fra dine egne interesser og/eller læreplads.

Feedback og evaluering

På TEC arbejder underviserne med struktureret feedback. Udover den løbende faglige feedback i hvert fag, fokuserer vi på dine almene studiekompetencer, såsom:

 • At kunne opsøge ny viden og søge information.
 • At være vedholdende i tilegnelsen af faglig viden.
 • At kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse.
 • At kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter.
 • At kunne formidle faglig viden mundtligt og skriftligt.
 • At kunne inddrage viden fra forskellige fag.
 • At kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler.

Under EUX Data- og kommunikationsuddannelsen får du løbende feedback og feedforward, som sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes målpinde og undervisningens konkrete indhold. Feedback prioriteres også i undervisningen, så du opnår kompetencer til at give andre feedback.
Feedback og evaluering sker løbende gennem forløbene og fagene.

Du får feedback både på dit faglige og personlige plan. Faglig feedback gives hovedsageligt af den pågældende faglærer, mens feedback på dine personlige kompetencer gives i samarbejde mellem dig, din faglærer og din kontaktlærer.

Mål for undervisningen

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.

GF2:

 • Du kan programmere et mindre konsolprogram.
 • Du kan installere og konfigurere et operativsystem.
 • Du kan opsætte og konfigurere et mindre netværk.

Speciale infrastruktur:

 • Du kan arbejde med virksomheders it-systemer, både hardware og software.
 • Du kan opbygge, konfigurere, vedligeholde og administrere server- og netværksløsninger samt designe avancerede LAN- og WAN-netværk.
 • Du kan analysere, designe, implementere og administrere sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.
  Speciale programmering:
 • Du kan etablere den nødvendige dokumentation før, under og efter en programmeringsopgave.
 • Du kan programudvikle ved hjælp af standardiserede programmeringsmetodikker og projektstyringsmetoder.
 • Du kan programmere applikationer og databaser fra bunden.
Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, der fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. Ved afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.

Standpunktskarakter:
Standpunktskarakteren udtrykker dit standpunkt i forhold til undervisningens mål på det tidspunkt, karakteren gives. Der gives karakter i alle fag, og du skal som minimum opnå karakteren 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning får du din standpunktskarakter. Hvis et fag ikke er afsluttet ved skoleperiodens afslutning, får du en vurdering, som kan være en delkarakter.
På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene.

Grundforløb:
Grundforløbet afsluttes med bedømmelse ved to prøver: grundforløbsprøve og grundfagsprøve. Grundforløbsprøven består af en projektopgave og en mundtlig eksamination, hvor du redegør for projektopgaven. Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.

På eux-uddannelsen gennemføres der, udover de erhvervsspecifikke prøver, otte eksaminer udtrukket af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af de seks grundfag på C-niveau udtrækkes to fag til eksamen. De resterende seks eksaminer udtrækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen.

Infrastruktur/Programmering: 
På hovedforløb 1-4 får du standpunktskarakterer i alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøvekarakter på hovedforløb 5. Karakteren gives ud fra en demonstration af et praktisk projekt, som du har designet med tilhørende dokumentation og en fremlæggelse. Demonstrationen og fremlæggelsen overværes af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som et gruppearbejde med max 4 elever. Der er afsat 40 minutter til eksaminationen (inkl. votering).

Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP) NB! Bemærk, at der nedenfor henvises til undervisningsskabeloner fra EUD-forløbene, men at EUX-elever ikke skal have valgfag.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE