Chauffør

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Chauffør.

LUP’en er delt op i to dele:

  • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
    En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

  • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
    En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne på TEC’s læringsplatform Itslearning.  

Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden). 
Både på grundforløb og hovedforløb tilstræber vi, at undervisningen veksler mellem teoretiske og praktiske opgaver.  

Teoriundervisningen vil variere ved brug af forskellige undervisningsformer som fx lærerbaseret tavlegennemgang af pensum, Powerpoints, gruppearbejde, videoproduktion om emnerne samt supplerende teoriopgaver til at understøtte de praktiske opgaver, som udføres i og ved køretøjerne. 
På grundforløbet vil så meget som muligt af teorien foregå udenfor teorilokalet. 

På hovedforløbet vil der ligeledes være en veksling mellem teori og praktik.
Selve uddannelsen er en såkaldt vekseluddannelse, som betyder, at dele af undervisningen foregår på skolen, mens andre dele foregår ude i den virksomhed, du har indgået en uddannelsesaftale med.

Differentiering

På grundforløbet differentieres bedst muligt ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, ligesom der kigges på, hvordan du bedst lærer tingene.  

F.eks. kan opgaverne have forskellige sværhedsgrader og forskellige måder at blive løst på – nogen elever kan vise sin aflevering med en praktisk øvelse, mens andre foretrækker at beskrive løsningen med ord, videooptagelse eller lignende.  

På hovedforløbene må vi, pga. de bekendtgørelser uddannelsen er bundet op på, løse differentieringen ved at tage udgangspunkt i de aktuelle kompetencer for de enkelte delmål.  

Bl.a. er kørekort kategori B, C og CE et krav i uddannelsen, hvorfor der altid arbejdes hen mod Bestået. Selvom resultaterne her altså skal slutte med Bestået, vil vi ved individuel vejledning sikre, at vi sammen kommer frem til en løsning, som hjælper dig i mål.  

Opgaverne er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsens krav, hvor lærerne tilpasser løsningen ud fra hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for lærerens hjælp

Helhedsorientering og tværfaglighed

Fagområderne på uddannelsen til chauffør på Vejgodstransport er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der vil blive undervist tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. 

På grundforløbet vil der blive undervist tværfagligt i grundfagene naturfag, matematik og dansk. Naturfag repræsenteres f.eks. i forbindelse med gaffeltruck certifikat med forståelse af diagrammer, kippunkter og lignende. 
Dansk anvendes i forbindelse med at skrive lærepladsansøgninger til lærepladser og til skrivning af portfolio. 

På hovedforløbets 1. skoleperiode undervises i kørekort til lastbil (kategori C), hvor fagene bremser, styretøj, el-anlæg/lygter, ladtyper og køretøjets opbygning indgår. 

Ligeledes undervises i alle fag fra EU-direktivets bekendtgørelse nr. 322 af 30. marts 2020 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.  
På nogle områder er der i Kørekortbekendtgørelsen samt i EU-direktivet sammenfald i fagene.  Dvs. at du vil opleve, at enkelte fag kan dukke op i forskellige sammenhænge.  
 
Gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en stor del på uddannelsen. Det er vigtigt, at man udvikler sine evner til at kunne samarbejde med andre ude på arbejdspladsen og også at kunne tale med de kunder, man kommer i kontakt med.

Praksisrelateret

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår udenfor i skolens manøvregård, hvor der med lastbil udføres forskellige manøvreringsøvelser med forskellig sværhedsgrad. 

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med, samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver. 

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 

  1. Feed Up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

  2. Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 

  3. Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 
Mål for undervisningen

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i Planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på.

Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning via links nederst på hjemmesiden. 

Bedømmelse

På grundforløbet vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. På hovedforløbet er der undervejs flere prøver med ekstern bedømmelse og mulighederne Bestået/Ikke bestået. 

På grundforløbet gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som dansk og naturfag. I førstehjælp og elementær brandbekæmpelse samt VUB varebilschauffør bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. 

EU-kvalifikationen bedømmes med lastsikring (BE) for at kunne komme til den teoretiske EU-prøve (BE). 
Kørekort afvikles med en eksternt bedømt teoriprøve (BE), som giver adgang til den praktiske prøve (køreprøven) bedømt af en ekstern censor (BE).

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)
Hovedforløb

Hovedforløb 1 - Masterfag

Hovedforløb 2 - Masterfag

Hovedforløb Kørekort Kat. C Masterfag

Hovedforløb IT teknologi, Kommunikation og Dokumentation Masterfag

Hovedforløb Innovationscamp Masterfag

(Innovationscampen dækker bl.a. IT Teknologi, Kommunikation & Dokumentation samt Samfundsfag E, Logistikkæden m.v.)

Hovedforløb Grundlæggende EU-kvalifikation Masterfag

(indeholder bl.a. Kundeservice og Konflikthåndtering)

Hovedforløb ADR Rep. Grundkursus + Kl. 1 + Tank Masterfag

Hovedforløb ADR Grund- og Spec. kursus tank + Kl. 1 Masterfag

Hovedforløb ADR Specialiseringskursus Klasse 7 Masterfag

SPECIALER

Flyttechauffør

Hovedforløb Flyttespecialet Masterfag

Hovedforløb Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

Hovedforløb Vejen som Arbejdsplads Masterfag

Godschauffør

Hovedforløb Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb Kranfører Mobile Kraner 8-30 tm Masterfag

Hovedforløb Temperaturfølsomt Gods Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

Hovedforløb Opbevaring og forsendelse af farligt gods

(Valgfrit): Hovedforløb Vejen som Arbejdsplads Masterfag

 

Renovationschauffør

Hovedforløb Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb Kranfører Mobile Kraner 8-30 tm Masterfag

Hovedforløb Dagrenovation Kørsel Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

Hovedforløb Klinisk Risikoaffald Masterfag

Hovedforløb Erhvervsaffald Masterfag

Hovedforløb Storskrald Masterfag

Hovedforløb Flakkøretøjer Masterfag

Hovedforløb Farligt Affald Masterfag

 

Svendeprøve

Chauffør Svendeprøveforløb Masterfag

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE