Automatik og Proces EUX

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Automatik og Proces EUX.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på siden finder du links til vores læringsplatform med detaljerede beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb på uddannelsen. På både grundforløbet og hovedforløbet vil din skoleundervisning veksle mellem teori og praksis.

Teoriundervisningen leveres gennem forskellige metoder som videoproduktioner, gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der støtter de praktiske opgaver i værkstedet.

I værkstedet omsætter du den lærte teori til praksis, og der skiftes dagligt mellem teori og værksted.

Differentiering

Undervisningen tilpasses dine kompetencer, især i værkstedet, hvor du får individuel vejledning. Din selvstændighed og behovet for lærerens hjælp afgør, hvordan undervisningen tilrettelægges.

Således vil undervisningen være niveaudelt og tilpasset, om du har brug for mere hjælp til teori eller praksis.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Alle hovedforløb er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i erfaringerne fra din virksomhed. Undervisningen planlægges så den giver mening for de opgaver og projekter, du møder, og inkluderer elementer fra forskellige fag i den pågældende skoleperiode.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning er målrettet praktisk anvendelse. På grundforløb 2 og hovedforløb 1-4 veksler undervisningen mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver knyttet til teoriundervisningen, og teori er en integreret del af de praktiske opgaver eller projekter.

Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge i praksis.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb fokuserer vi på, hvordan du forholder dig til de opgaver og emner, du arbejder med, og giver dig konstruktiv feedback. Vi vurderer også dit engagement, din ansvarlighed og selvstændighed samt din evne til at kommunikere og dokumentere dine opgaver.

Evalueringen på både grund- og hovedforløb foregår med følgende tre trin:

 • Feed Up: Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette vurderes i starten af skoleperioden og løbende.

 • Feed Back: Hvor er du lige nu i forhold til målpindene? Dette vurderes efter afsluttede opgaver, både teoretiske og praktiske.

 • Feed Forward: Hvad er næste skridt mod målpindene? Hvad kan du gøre bedre næste gang? Dette vurderes også efter afsluttede opgaver, både teoretiske og praktiske.
Mål for undervisningen

Undervisningens mål er baseret på de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er integreret i undervisningsplanerne for hvert emne på både grund- og hovedforløb.

Du kan se vægtningen af målpindene for de enkelte fag på vores læringsplatform itslearning under de specifikke LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

På grundforløbet gives karakterer efter 7-trinsskalaen i følgende grundfag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Matematik

Derudover bedømmes disse kurser som bestået (BE) eller ikke bestået (IBE):

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
 • Førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som også bedømmes som bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Hovedforløb
På hovedforløbet bliver du bedømt på dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde. For hvert fag kan du se, hvad du konkret bliver bedømt på, og hvilke forventninger der er til dig.

Under hvert fag finder du en beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der kræves for at opnå karaktererne 02 og 12. Du kan også se, hvilke målpinde og kompetencer der vægtes højest i bedømmelsen, og hvilke der fylder mindre.

Bedømmelserne findes under de enkelte fag på læringsplatformen itslearning under den specifikke LUP for det pågældende forløb.

Svendeprøveprojektet
Svendeprøveprojektet varer 10 arbejdsdage. Selve svendeprøven består af en fejlfindingsprøve og en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i svendeprøveprojektet.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE