Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan efter gennemført kursus udføre arbejdet med epoxy og isocyanater sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser. Det betyder, at deltageren kan:

 • Sikre, at arbejdet med epoxy og isocyanater følger Arbejdstilsynets gældende vejledningsmateriale for arbejde med stoffer og materialer samt arbejde med epoxy og isocyanater, indtil stofferne og materialerne er udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt.
 • Vælge og anvende de rigtige værnemidler og eventuelt andre sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af blandt andet brugsanvisning, sikkerhedsdatablade og eventuelt kodenummer.
 • Påføre og aftage samt anvende personlige værnemidler, herunder handsker, åndedrætsværn og arbejdsdragter på en sådan måde, at hud og hænder samt omgivelser ikke bliver forurenet med epoxy og isocyanater, og luftveje ikke bliver udsat for aerosoler, gasser og dampe.
 • Identificere sundhedsrisici i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • Udvise kendskab til arbejdsmiljølovgivningens generelle forebyggelsesprincipper, herunder indsigt i substitutionsprincippet og dets anvendelse.
 • Identificere arbejdssituationer, der er omfattet af forbud, herunder have kendskab til forbuddet mod at sprøjtepåføre epoxy og isocyanater uden for sprøjtekabiner eller lignende.
 • Sikre, at der er opsat advarselstavler og eventuelt anden signalgivning, mens arbejdsopgaverne udføres.
 • Sørge for, at andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne og materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.
 • Anvende hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger korrekt i forbindelse med arbejdets udførelse.
 • Yde førstehjælp og akut uheldshåndtering ved kontakt med epoxy og isocyanater, herunder bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.
 • Håndtere farligt affald, herunder bortskaffe brugt emballage, handsker og dragter sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, så ingen kan få rester af ikke fuldt udhærdet epoxy og isocyanater på hud og hænder.

Kursusindhold

Kurset gennemføres som vekselundervisning med lige dele teori og praktiske opgaver. Deltageren skal uanset faglig relation kunne forholde sig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater.

I den teoretiske del lægges der særlig vægt på, at deltageren kan læse brugsanvisninger/sikkerhedsdatablade og MAL-koder, så deltageren kan aflæse produktets grad af farlighed og foretage korrekt valg af værnemiddel og eventuelt andre sikkerhedsforanstaltninger ud fra produktets egenskaber.

I den praktiske del indgår øvelser i korrekt brug af værnemidler, herunder korrekt på- og aftagning af værnemidler, så deltageren eller andre ikke bliver kontamineret, samt øvelser i arbejdspladsindretning, produkthåndtering samt førstehjælp og akut uheldshåndtering.

Særlige Forbud

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltageren kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bilag 3. Personer med visse diagnoser er underlagt særligt forbud mod at arbejde med epoxy og isocyanater ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015, bilag 3. Forbuddet lyder som følger:

 • Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med epoxyholdige materialer.
 • Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- og luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med isocyanatholdige materialer.
 • Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med hverken epoxy- eller isocyanatholdige materialer.
Målgruppe

Kurset er udviklet til medarbejdere, som arbejder med epoxy og isocyanater.

For at deltage i kurset skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal være fyldt 18 år, medmindre du har en uddannelsesaftale (lærekontrakt).
 • Du skal være sikker på, at du ikke lider af allergi eller overfølsomhed over for epoxy eller isocyanater, astma, kronisk lungelidelse eller kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum).
Mål

På dette kursus lærer du at arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til dig selv og dine omgivelser.

Fag til kurset
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Skolefagkode 47942
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 15 ledige
Slutdato 09.08.2024
Varighed 2 Dage
Mødetid 08.00-15.25
Adresse TEC Gladsaxe
Tobaksvejen 15-19
2860 Søborg
AMU-nr. 147401348044794232
Pris
Pr. person 416,00
Pr. person 2.070,60
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE