Engelsk Teleskoplæsser certifikat med Gafler

LINK
KOPIERET
Dato: 30.09.2024
Indhold

English:

After completing the training and passing the certification exam, the participant can operate telehandlers in accordance with the Danish Working Environment Authority's Regulation No. 1978 of 27/10/2021.

After completing the training, the participant can:

 • Read load charts
 • Operate telehandlers in a completely safe and health-conscious manner, including telehandlers with slewing function
 • Safely pick up and set down loads
 • Assess the weight of loads and the position of the center of gravity, and know if the load is stable and properly slung before lifting
 • Select suitable pallet/lifting accessories
 • Perform the inspections for which the telehandler operator is responsible
 • Acquire knowledge of the specific machine to be used, based on the supplier's manual
 • Work with safety, environmental conditions, and work environment according to current legislation/recommendations, including sustainable task solutions in the functional area

After completing the training, the participant has knowledge of:

 • Risks associated with working with telehandlers with forks, personnel baskets, and other functional parts that can be attached to a telehandler
 • Risks associated with telehandlers used for crane work
 • Construction and safety devices of telehandlers
 • Safety devices required on telehandlers used as cranes, which are not found on regular telehandlers
 • Intended use of telehandlers, including usage limitations
 • Stability conditions and correct use of outriggers
 • Ground conditions and the load-bearing capacity of the surface
 • Correct driving techniques, including adjusting speed and using forward/reverse/crab steering, etc.
 • Various stacking techniques in relation to the nature of the load
 • Rules for inspection and maintenance of telehandlers, including machine lubrication, precautions for hydraulic oil leakage, hose and pipe breaks, etc.
 • Correct working techniques and use of recommended (mandatory) auxiliary and protective equipment

Dansk:

Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren føre teleskoplæssere i henhold til Arbejdstilsynets bek. nr. 1978 af 27/10/2021

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:

 • aflæse lastdiagrammer
 • betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion
 • afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt og anhugget korrekt, inden der løftes
 • vælge egnet palle-/løftetilbehør
 • gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for
 • tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • arbejde med sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger, herunder bæredygtig opgaveløsning i funktionsområdet

Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv og andre funktionsdele, der kan tilkobles en teleskoplæsser
 • risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde
 • teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger
 • sikkerhedsanordninger, der kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere
 • teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben
 • jordbundsforhold og underlagets bæreevne
 • korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed og brug af forlæns-/baglæns-/krabbekørsel mv.
 • forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed
 • regler for eftersyn og vedligeholdelse af teleskoplæssere, herunder smøring af maskinen, forholdsregler ved lækage af hydraulikolie, brud på slanger og rør mm.
 • korrekte arbejdsteknikker og brug af anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler
Målgruppe

English:

The training is aimed at employees who will operate telehandlers or similar multifunctional machines

Dansk:

Uddannelsen retter sig medarbejdere der skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner.

Mål

English:

Training in the use of telehandlers or similar multifunctional machines. The focus is on functionality, safety in the use of telehandlers, operation and maintenance, as well as environmental and safety conditions.

Dansk:

Uddannelsen i brug af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Der er fokus på funktionalitet, sikkerhed ved brug af teleskoplæsser, betjening og vedligehold samt mijø- og sikkherhedsforhold.

Fag til kurset
Teleskoplæsser - Certifikat
Skolefagkode 48671
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 30.09.2024
Pladser 16 ledige
Slutdato 04.10.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155804tele17
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 5.156,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE