ENGELSK Mobile kraner 8-30 tm_med int. kranbasis

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

English:

The participant can perform common crane tasks with mobile cranes with a lifting capacity over 8 ton-meters up to and including 30 ton-meters with an integrated crane base, thus meeting the Danish Working Environment Authority's qualification requirements according to the regulation on occupational health and safety education.

After completing the training, the participant has knowledge of:

 • Risks associated with working with mobile cranes
 • Construction and safety devices of mobile cranes
 • Intended use of mobile cranes, including usage limitations
 • Rules for slinging/unslinging, including the selection of correct lifting accessories and slinging equipment
 • Contents of crane logs and the ability to maintain these as necessary
 • Rules for tandem lifting with mobile cranes of loads and personnel lifting with mobile cranes
 • Stability conditions of mobile cranes
 • Ground conditions and the ability to assess the load-bearing capacity of different surfaces
 • Selection of additional equipment, such as pallet forks and loading grabs, and the ability to mount this correctly
 • Correct use of outriggers

After completing the training, the participant can:

 • Operate mobile cranes in a completely safe and health-conscious manner, including smooth transport of loads using simultaneous functions and stopping a swinging load
 • Assess the weight of loads and the position of the center of gravity, and know if the load is properly slung before lifting
 • Guide a slinger, including using hand signals (standard signs) and the use of radio
 • Know how often cranes and slinging equipment should be inspected and maintained
 • Perform the inspections for which the crane operator is responsible, including inspections of slinging equipment
 • Acquire knowledge of the specific mobile crane to be used, based on the supplier's manual
 • Read load charts
 • Correctly set up mobile cranes

Dansk:

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt
Målgruppe

English:

Persons who have or are seeking employment as operators of mobile cranes with a lifting capacity of over 8 ton-meters up to and including 30 ton-meters.

Special Admission Requiremnets

Participants must be at least 18 years old and be able to document their medical fitness to operate the technical equipment either by a valid driver's license or by the medical certificate provided in connection with the issuance of a driver's license, according to the regulations of the Danish Working Environment Authority.

Dansk:

Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Specielle adgangskrav:

 • Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.
Mål

English:

Basic training in the operation of mobile cranes with a lifting capacity of over 8 ton-meters up to and including 30 ton-meters with an integrated crane base. Crane certification training.

Dansk:

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Fag til kurset
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Skolefagkode 48644
Varighed 10 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 5 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 30.08.2024
Varighed 10 Dage
Mødetid 07:00-14:24
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804krU3034
Pris
Pr. person 2.080,00
Pr. person 10.062,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE