ENGELSK, Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

English;

After completing the training, the participant can operate and handle various types of forklifts (electric and gas/diesel-powered) and a self-propelled pallet stacker with different configurations and equipment. This is done in accordance with current safety regulations for the transport of various types of goods on ramps, in shelving aisles, narrow spaces, and warehouses in accordance with traffic law requirements.

The participant can:

 • Perform correct stacking, picking up, and setting down of various goods at different heights in different types of shelves in containers and on platforms, as well as block stacking, including selecting suitable lifting equipment and load carriers.
 • Carry out the inspections for which the forklift operator is responsible and have knowledge of how often the forklift should be inspected and maintained.
 • Use the supplier's manual in daily work with the forklift to achieve the necessary familiarity with the specific machine(s) being used.
 • Apply their knowledge of risks associated with working with forklifts and pallet stackers, including the construction and safety devices of the forklift/pallet stacker and the intended use and limitations of the different types of trucks.
 • Read different types of load charts safely and securely, including assessing the weight of the load and the location of the center of gravity, as well as knowing if the load is stable before lifting.
 • Actively work with their own work environment/ergonomics, basic fire fighting, and first aid in connection with operating and handling forklifts and pallet stackers.

Training Content 

The training includes the subjects necessary for participants to acquire the qualifications required by the Danish Working Environment Authority's regulations on occupational health and safety education to operate and handle forklifts and pallet stackers. The training also includes the certification exam, which is conducted in accordance with the mentioned regulations as outlined in the examiner's guide for this type of certification.

 

Dansk:

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne) og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. Dette sker efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan:

 • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
 • Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
 • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
 • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
 • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide, om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
 • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for, at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold til nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Målgruppe

English:

Participants must be at least 18 years old and be able to present either a valid driver's license or a satisfactory medical certificate (the Danish Health Authority's form for health information for issuing a driver's license).

Dansk:

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Mål

English:

After the training, participants will be able to operate and handle forklifts and self-propelled pallet stackers, as well as perform daily maintenance on forklifts and pallet stackers

Dansk:

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere

Fag til kurset
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode 47592
Varighed 7 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 5 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 23.07.2024
Varighed 7 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155804truk064
Pris
Pr. person 1.456,00
Pr. person 6.751,95
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE