Guide til lærepladser

Vi har samlet en oplæringsguide med info om alt det du skal vide som oplæringsvirksomhed: Lærlingeløn, refusion, oplæringsaftaler, godkendelse af din virksomhed og hvordan du får en elev/lærling.

Guide til lærepladser

Vi har samlet en guide med de generelle informationer, du har brug for som læreplads. Du kan fx læse om refusion, løn og lærepladsaftaler. Du finder også info om, hvordan du bliver godkendt som læreplads og informationer om, hvordan du indrykker et opslag for at finde en lærling m.m
Aftale mellem elev og virksomhed

Før eleven starter i praktik hos jer, skal der laves en praktikaftale mellem jer og eleven. Det kalder man en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen gælder resten af elevens erhvervsuddannelse, herunder for alle efterfølgende praktik- og skoleperioder samt svendeprøven.

Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden eleven møder i praktik. For flere informationer om uddannelsesaftale se her.

Den udfyldte uddannelsesaftale sender I til skolen, der registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg.

Ved slutningen af erhvervsuddannelsen udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en praktikerklæring. Skolebeviset og praktikerklæringen er – sammen med den afsluttede svendeprøve – grundlaget for at få udstedt svendebrevet.

Elev-/lærlingeløn

Den løn som virksomheden skal betale eleven/lærlingen under lærlingetiden og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige lærepladser.

Ferie

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring

På lærepladsen er eleven omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under læretiden i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Godkendelse af virksomhed

Inden du finder din elev, skal din virksomhed godkendes som læreplads af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Det kan TECs uddannelseskonsulenter hjælpe med, ligesom vi hjælper med at finde og udvælge den rette elev til jer.

Kontakt en konsulent

Prøvetid

De første tre måneder i virksomheden betragtes som gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistigheder mellem lærling og virksomhed, bliver sagen bragt for det faglige udvalg.

Tilskud og økonomisk støtte til virksomheden

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever. AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb
  • Støtte til udstationering af elever i udlandet og opsøgende arbejde i forbindelse hermes

Se de gældende satser og opdaterede informationer på borger.dk

Ansæt en elev/lærling

Vores konsulenter kan hjælpe dig med at finde en elev/lærling til din virksomhed. De kan også hjælpe med spørgsmål til godkendelse, lærlingeløn, tilskud m.v.

Kontakt os her

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE