Om TEC

image description To the next section

Virksomhedernes og de unges førstevalg

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt.

TECs praksis

Med engagement samarbejder vi om at løfte elever, lærlinge og kursister. Vi er nysgerrige på hinandens undervisning og har en professionel vidensudveksling. Vi insisterer på den gode idé, og vi leger og eksperimenterer på basis af faglighed.

TECs kompetencer

På TEC er vi på forkant og opdateret på viden, både fagligt og pædagogisk. Vi prioriterer menneskelig indsigt og dømmekraft og rummer forskellighed. Vi er innovative, har fokus på tværgående samarbejde og tager ansvar og gør tingene ordentligt

Alle har talent

Vi tror på, at alle har talent, og på TEC formår vi at finde det frem. Vi brænder for at få vores elever, lærlinge og kursister til at flytte sig fagligt mest muligt og lykkes - både fagligt og som menneske.

TECs Grundforståelse

TECs Grundforståelse udgør det fælles strategiske grundlag for alle skolens aktiviteter. TECs identitet, omdømme, kompetencer og praksis er formuleret i grundforståelsen, der fungerer som fælles grundlag for ledelse og medarbejdere, så skolen også i fremtiden udbyder uddannelser og kurser, der er relevante og af høj kvalitet.

Technical Education Copenhagen - TECs grundforståelse

Du kan læse mere om TECs grundforståelse her

 

To the next section

TEC som organisation

Direktion

TEC direktør Lone Hansen
Direktør
Lone Hansen
Telefon 6179 5173, lh@tec.dk

TEC vicedirektør Morten Emborg
Vicedirektør
Morten Emborg
Telefon 2545 3474, mem@tec.dk

TEC direktionssekretær Christina Sørensen
Direktionssekretær
Christina Sørensen
Telefon 2545 3102, cs@tec.dk

Organisation, bestyrelse og udvalg

Organisationsdiagram

TECs bestyrelse

Vedtægter (opdateret 22. januar 2016)

 

Samarbejdsudvalg

TEC har ét hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og fem lokale samarbejdsudvalg (LSU). Du finder en oversigt over dem her

 

Tal og Fakta

Årselever 2016: 4.345

Antal ansatte 2016 (årsværk): 773

Årsrapport

Resultatmål 2017

Evaluering af resultatmål 2016

To the next section
To the next section

Kvalitet på TEC

På TEC arbejder vi med at sikre undervisning af høj kvalitet med forankring i skolens grundforståelse. TEC har udarbejdet et kvalitetssystem for alle uddannelsesområder, som består af en samlet beskrivende rapport samt en strategisk oversigt:  

De giver et overblik over det strategiske arbejde, og hvordan aktører fra elev til direktion involveres i dette arbejde. Kvalitetssystemet er derfor til for at:

  • Samle de strategiske tråde og skabe sammenhæng i arbejdet med TECs kerneydelse, dvs. undervisningen, med fælles forankring i TECs grundforståelse
  • Få et fælles sprog om det, der foregår på henholdsvis TECs strategiske og operative niveau og på det politiske niveau
  • Give et sammenligningsgrundlag, der gør det muligt at lære af god praksis på tværs af afdelinger og andre erhvervsskoler (benchmarking)
  • Sikre interne og eksterne kvalitetskrav/-mål for undervisningen, skabe dialog og give mening og liv til tallene på bundlinjen

Én af TECs værdier er at omsætte viden til praksis. Vi inddrager derfor medarbejdere, elever og virksomheder i kvalitetsarbejdet, da det er disse aktører, der sidder inde med den indsigt og ekspertviden, som vi bygger vores viden på. Kvalitetsarbejdet understøtter desuden innovations- og evalueringsprocesserne på skolens enkelte områder såvel som det tværgående samarbejde, så vi er på forkant og opdateret på ny viden både fagligt og pædagogisk.

Pædagogisk didaktisk strategi

På TEC understøtter vi elevernes teknologiske og erhvervsrettede dannelse med undervisning der gør elever og kursister bevidste om værdier, normer, kvalitetskrav og kultur der knytter sig til de enkelte erhverv og videregående uddannelser. Vi uddanner stolte håndværkere og kompetente studerende. Se mere om TECs pædagogisk-didaktiske strategi her

Kompetenceudvikling

TEC arbejder strategisk med kompetenceudvikling. TECs Grundforståelse og strategiske retning er centrale elementer for udvikling af såvel medarbejdere som ledere, således at medarbejderes og lederes udvikling kobles til TECs udvikling. Du kan læse mere om kompetenceudvikling på TEC her

Handleplan for øget gennemførsel

Hvert år udarbejder TEC en handlingsplan, der med baggrund i forskellige evalueringer og analyser sætter fokus på, hvilke særlige indsatser skolen vil arbejde med for at øge gennemførelsen. Bemærk, at vi er i gang med at udarbejde en ny fastholdelsesstrategi for H.C. Ørsted Gymnasiet, og den fremgår derfor ikke her.

Handleplan for øget gennemførsel 2017

Selvevaluering

TEC udarbejder hvert år en procedure for selvevaluering. Denne skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af vores tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne, med henblik på at vurdere resultater i forhold til TECs mål og handlingsplaner for øget gennemførsel.

Selvevaluering

To the next section

Resultater

Evalueringer

På TEC bruger vi evalueringer og trivselsundersøgelser som redskab til at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Dette gælder både undervisning, vejledning, ledelse, administration og fysisk/psykisk arbejdsmiljø. Evalueringerne bliver bl.a. brugt til at afdække hvorvidt TEC lever op til eksterne krav som fx Undervisningsministeriets love, regler og kvalitetsmål, samt interne krav i forbindelse med TECs egen grundforståelse.

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

ETU – erhvervsuddannelserne 2016

ETU – HTX 2016

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

VTU 2016

 

AMU deltagerevaluering

2017 1. – 3. kvartal fordelt på udd.områder samt spørgsmål

 

Undervisningsmiljøvurdering (hvert 3. år)

Undervisningsmiljøvurdering - erhvervsuddannelserne 2014

Undervisningsmiljøvurdering - HTX 2014

 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

Glade, tilfredse, motiverede og engagerede medarbejder er mere effektive og ansvarsbevidste – og dermed med til at skabe en god skole. På TEC gennemfører vi MTU hvert andet år for at afdække hvordan vores medarbejdere har det.

MTU 2017

To the next section

International strategi

TEC er en flerkulturel erhvervsskole tæt forbundet med et arbejdsmarked med en stigende globalising. Den stigende internationalisering øger kompetencebehov for innovation, globale kompetencer og en høj faglig specialisering.

Vi skal styrke den europæiske dimension i vores uddannelser

Som dansk erhvervsskole har vi som opgave at styrke den europæiske dimension i vores uddannelser for at skabe gennemsigtighed og gensidig anerkendelse af vores uddannelser. Vi skal samtidig medvirke til, at vores elever er rustet til et komplekst arbejdsmarked, og at de modtager den bedst mulige undervisning hos os.

Elever og ansatte med globale kompetencer

TEC understøtter derfor elever og ansatte i udviklingen af globale kompetencer og udsyn. Med henblik på at være fagligt, pædagogisk og organisatorisk opdaterede, vil TEC som skole opsøge viden og erfaringer uden for landets grænser. Dette sker gennem deltagelse i tværnationale netværk, projekter, ekspertfora, og ved at elever og ansatte indgår i forskellige typer af mobiliteter, herunder tilbud om praktikperioder i udlandet.

To the next section

Udbudspolitik, samarbejdsaftaler og godkendelser

TEC indgår en række aftaler med andre VEU-udbydere for at sikre et fuldt udbud af Voksen- og efteruddannelse. Det betyder dels, at TEC udlåner udbudsgodkendelser til bestemte AMU-kurser til andre skoler, således at de pågældende kurser kan afholdes på andre skoler (udlægning), dels at TEC selv låner udbudsgodkendelser, så vi kan opfylde behov for uddannelse (indlån).

I andre tilfælde har TEC indgået aftaler med underleverandører om afholdelse af kurser (udlicitering).

TECs udbudspolitik

TECs samarbejdsaftaler (kurser og efteruddannelse)

TEC Praktikcenter har også indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner. Du finder en oversigt over institutionerne her:

Samarbejdsaftaler i Praktikcentret på TEC

Udbudsgodkendelser

Her finder du en oversigt over de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er), TEC er godkendt til, samt de AMU-mål godkendelsen omfatter.

Udbudsgodkendelse - FKB

Her finder du en oversigt over TECs godkendelser til at udbyde skolepraktik i Praktikcentret.

Godkendelser - Praktikcentret 

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer